Đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ năm 2011 "Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển kết cấu hạ tầng”

15/12/2011 10:15

Ngày 12/12/2011, Hội đồng khoa học Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ năm 2011 "Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển kết cấu hạ tầng” do ThS. Nguyễn Văn Vịnh làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ 2011 "Cấu trúc tầng lớp dân cư của Việt Nam: Hiện trạng và chiến lược phát triển”

02/12/2011 16:21

Ngày 1/12/2011, hội đồng khoa học Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ năm 2011 "Cấu trúc tầng lớp dân cư của Việt Nam: Hiện trạng và chiến lược phát triển” do ThS. Phạm Mạnh Thùy làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ 2011 "Đánh giá hiệu quả sử dụng đất ở khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) vùng đồng bằng sông Hồng”

12/11/2011 09:41

Ngày 9/11/2011, Hội đồng khoa học Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ năm 2011 "Đánh giá hiệu quả sử dụng đất ở khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) vùng đồng bằng sông Hồng” do PGS.TS. Hoàng Sỹ Động làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ 2011 "Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá vai trò của khu vực dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân ở Việt Nam”

11/11/2011 15:40

Sau gần 11 tháng thực hiện nghiên cứu, ngày 8/11/2011, Hội đồng khoa học Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ năm 2011 "Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá vai trò của khu vực dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân ở Việt Nam” do TS. Lưu Đức Hải làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ 2011: "Chính sách tỷ giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc và tác động đối với kinh tế Việt Nam”

11/11/2011 15:37

Ngày 04/11/2011, Hội đồng khoa học của Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ năm 2011 "Chính sách tỷ giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc và tác động đối với kinh tế Việt Nam” do ThS. Vũ Văn Hòa làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng phát triển các ngành dịch vụ của Việt Nam

18/07/2011 10:34

Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng phát triển các ngành dịch vụ của Việt Nam

Xem chi tiết