Đào tạo Tiến sĩ

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Công Nam (Bản Luận án đã nộp lưu chiểu tại Thư viện quốc gia)

28/02/2024 09:48

Đề tài luận án tiến sĩ: Phát triển sinh kế theo hướng bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp ở ngoại thành Hà Nội

Xem chi tiết

Đào tạo Tiến sĩ

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Minh (Bản Luận án đã nộp lưu chiểu tại Thư viện quốc gia)

26/02/2024 15:31

Đề tài luận án tiến sĩ: Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Xem chi tiết

Đào tạo Tiến sĩ

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Giang Thị Thu Huyền (Bản Luận án đã nộp lưu chiểu tại Thư viện quốc gia)

26/02/2024 15:26

Đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam

Xem chi tiết

Đào tạo

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Kiều Anh (Bản Luận án đã nộp lưu chiểu tại Thư viện quốc gia ngày 15/11/2023)

15/11/2023 15:07

Đề tài luận án: Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh mới Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 9.31.01.05 Nghiên cứu sinh: Bùi Kiều Anh Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH Nguyễn Quang Thái Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược phát triển

Xem chi tiết

Đào tạo

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện, đề tài: "Nghiên cứu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam” của nghiên cứu sinh Giang Thị Thu Huyền

13/11/2023 10:15

Sáng 11 tháng 11 năm 2023, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số 9310105, cho NCS Giang Thị Thu Huyền với đề tài: "Nghiên cứu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thương mại điện tử ở Việ...

Xem chi tiết

Đào tạo

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện về đề tài: "An sinh xã hội trên vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ” của nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Nhung

12/11/2023 10:10

Sáng 10 tháng 11 năm 2023, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số 9310105 cho NCS Nguyễn Hồng Nhung với đề tài: "An sinh xã hội trên vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ”.

Xem chi tiết

Đào tạo

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện đề tài: "Huy động vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội” của nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Thành

09/11/2023 15:21

Sáng 06 tháng 11 năm 2023, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số 9310105 cho NCS Nguyễn Tuấn Thành với đề tài: "Huy động vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa ...

Xem chi tiết

Đào tạo

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện đề tài: "Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Minh

09/11/2023 09:48

Sáng 07 tháng 11 năm 2023, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số 9310105 cho NCS Nguyễn Ngọc Minh với đề tài: "Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế...

Xem chi tiết