Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Kiều Anh (Bản Luận án đã nộp lưu chiểu tại Thư viện quốc gia ngày 15/11/2023)

15/11/2023 15:07


Đề tài luận án: Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh mới
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05
Nghiên cứu sinh: Bùi Kiều Anh
Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH Nguyễn Quang Thái
Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược phát triển

Những đóng góp mới về mặt học thuật,lý luận:

Luận án nghiên cứu đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) trong bối cảnh mới có đóng gópvào một số vấn đề tổng kết lý luận:

(1) Hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về FDI, thu hút FDI và bối cảnh mới.

(2) Nêulên vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế (đối với cả bên đầu tư và bênnhận đầu tư).

(3) Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến FDI (gồm 06 nhântố: hệ thống chính trị và thể chế, môi trường kinh tế vĩ mô, chất lượng nguồnnhân lực, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, điều kiện tự nhiên).

(4) Xác định các tiêuchí đánh giá sự thành công của hoạt động FDI trong bối cảnh mới (4 nhóm tiêu chíđánh giá: về kết quả hoạt động FDI - về mặt kinh tế - về mặt xã hội - về mặtmôi trường).

Những đóng góp mới về mặt thực tiễn:

(1) Luận án nghiên cứu FDI đã tổng kết thực tiễn thu hút FDI trong bốicảnh mới.

(2) Luận án đánh giá kinhnghiệm thu hút FDI của một số quốc gia trên thế giới (cụ thể là Trung Quốc,Thái Lan, Singapore, theo đặc thù riêng của từng nước trong vùng) và rút ra bàihọc kinh nghiệm cho Việt Nam.

(3) Luận án phân tích tình hình pháttriển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đánh giá thực trạng thu hút FDI ở Việt Namtrong giai đoạn 2010-2022 theo 04 nhóm tiêu chí đánhgiá, phát hiện những thành công, hạn chế và những nguyên nhân của hạn chế.

(4) Luận án phân tích biến động của nguồnvốn FDI đặt trong sự tác động của bối cảnh cạnh tranh mới, đó là sự xuất hiệncủa Cách mạng công nghiệp 4.0 và hình thành kinh tế số, xu hướng địa chính trị và địa kinh tế mới, biến đổikhí hậu, đại dịch COVID-19 vàcác loại dịch bệnh khác, thuế tối thiểu toàn cầu vàtầm nhìn và khát vọng phát triển của Việt Nam nêu trong Văn kiện Đại hội XIII(01/2021) của Đảng.

(5) Luận án đưara 05 quan điểm và đề xuất 07 nhóm giải pháp nhằm thu hút hiệu quả nguồn vốnFDI, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước và vào thịnh vượng chungcủa cả dân tộc Việt Nam./.

Bản tóm tắt luận án: Tại đây