Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đề tài "Phát triển sinh kế theo hướng bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp ở ngoại thành Hà Nội” của NCS Nguyễn Công Nam

03/11/2023 15:42


Chiều ngày 01 tháng 11 năm 2023, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số 9310105, cho NCS Nguyễn Công Nam với đề tài: "Phát triển sinh kế theo hướng bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp ở ngoại thành Hà Nội”.

Hội đồng đánh giá luận án tiếnsĩ cấp cơ sở do PGS.TS Ngô Doãn Vịnh, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược pháttriển làm Chủ tịch Hội đồng cùng các nhà khoa học, gồm: PGS. TS Ngô Phúc Hạnh, Họcviện Chính sách và Phát triển, Phản biện 1; PGS. TS Bùi Đức Tuân, Trường Đại họcKinh tế Quốc dân, Phản biện 2; PGS. TS Nguyễn Cúc, Nguyên Phó Giám đốc Học việnChính trị Khu vực I, Ủy viên Hội đồng; PGS. TS Tăng Văn Khiên, Nguyên Viện trưởngViện Khoa học thống kê, Ủy viên Hội đồng; TS. Cao Ngọc Lân, Chuyên gia độc lập,Ủy viên Hội đồng; TS. Kim Quốc Chính, Viện Chiến lược phát triển, Ủy viên Thưký.

Với mục tiêu của luận án là đềxuất định hướng và giải pháp phát triển sinh kế theo hướng bền vững trong lĩnhvực nông nghiệp ở ngoại thành Hà Nội đểgia tăng thu nhập cho người dân ngoại thành, góp phần phát triển tốt hơn kinh tế- xã hội ngoại thành cũng như của thành phố Hà Nội trong tương lai, tác giả đãhoàn thành luận án với nội dung gồm bốn chương chính: Chương I: Tổng quan cáccông trình khoa học đã công bố có liên quan đến phát triển sinh kế theo hướng bềnvững trong lĩnh vực nông nghiệp ở ngoại thành của một thành phố; Chương II: Cơsở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển sinh kế theo hướng bền vữngtrong lĩnh vực nông nghiệp ở ngoại thành thành phố trực thuộc trung ương;Chương III: Thực trạng phát triển sinh kế theo hướng bền vững trong lĩnh vựcnông nghiệp ở ngoại thành Hà Nội; Chương IV: Định hướng và giải pháp để pháttriển sinh kế theo hướng bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp ở ngoại thành Hà Nộiđến năm 2030.

Hội đồng đánh giá luận án củaNCS Nguyễn Công Nam là một công trình nghiên cứu có giá trị khoa học. Tác giảđã tổng quan những đề tài nghiên cứu đã công bố trong và ngoài nước về chủ đềphát triển sinh kế, sinh kế bền vững trong quá trình đô thị hoá của các khu vựcven đô thị. Trên cơ sở đó, tác giả đã xác định được khoảng trống cần nghiên cứutrong bối cảnh đô thị hoá nhanh của một đô thị lớn. Tác giả luận án cũng đã thuthập và phân tích tổng hợp tình hình phát triển sinh kế nông nghiệp của các khuvực ngoại thành thủ đô Hà Nội; đề xuất một số giải pháp có tính đặc thù nhằmphát triển sinh kế tốt hơn cho cộng đồng cư tại khu vực này. Hội đồng kết luận,luận án cơ bản đáp ứng được yêu cầu cả về lý luận và thực tiễn của luận án tiếnsĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quyđịnh của Viện Chiến lược Phát triển.

Hội đồng thống nhất đề nghị ViệnChiến lược phát triển cho phép NCS Nguyễn Công Nam được bảo vệ luận án ở cấpcao hơn, sau khi đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng./.

 Nguồn: ViệnChiến lược phát triển