TIẾP CÔNG DÂN

03/04/2023 10:14

TIẾP CÔNG DÂN

03/04/2023 10:14

Viện Chiến lược phát triển thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 320/QĐ-BKHĐT ngày 31/3/2021, như sau:

Xem chi tiết