Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Công Nam (Bản Luận án đã nộp lưu chiểu tại Thư viện quốc gia)

28/02/2024 09:48


Đề tài luận án tiến sĩ: Phát triển sinh kế theo hướng bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp ở ngoại thành Hà Nội

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 9310105

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Công Nam

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Bùi Huy Nhượng, PGS. TS Nguyễn Thị Nguyệt

Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược phát triển

Bản tóm tắt luận án: Tại đây