Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Minh (Bản Luận án đã nộp lưu chiểu tại Thư viện quốc gia)

26/02/2024 15:31


Đề tài luận án tiến sĩ: Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9310105
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Minh
Người hướng dẫn thứ nhất: PGS. TS. Bùi Tất Thắng
Người hướng dẫn thứ hai: TS. Lê Hải Mơ
Đơn vị: Viện Chiến lược và Phát triển

Luận án: Tại đây