Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Giang Thị Thu Huyền (Bản Luận án đã nộp lưu chiểu tại Thư viện quốc gia)

26/02/2024 15:26


Đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9310105
Nghiên cứu sinh: Giang Thị Thu Huyền
Người hướng dẫn thứ nhất: PGS. TS. Lê Xuân Đình
Người hướng dẫn thứ hai: TS. Vũ Thanh Nguyên
Đơn vị: Viện Chiến lược và Phát triển

Luận án: Tại đây