Sách thư viện

Kinh tế xanh cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu
 • Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn
 • Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật
 • Năm xuất bản: 2018
 • Số trang: 667 trang
 • Mã số thư viện: VV 1014
Thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng
 • Chủ biên: Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Công Mỹ
 • Nhà xuất bản: Lao động
 • Năm xuất bản: 2017
 • Số trang: 162 trang
 • Mã số thư viện: VV 998
Khát vọng Việt : Vì sao đất nước ta còn nghèo
 • Chủ biên: Đỗ Cao Bảo
 • Nhà xuất bản: Thế giới
 • Năm xuất bản: 2017
 • Số trang: 337 trang
 • Mã số thư viện: VV 975
Khát vọng Việt : Vì sao đất nước ta còn nghèo
 • Chủ biên: Đỗ Cao Bảo
 • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới
 • Năm xuất bản: 2017
 • Số trang: 371 trang
 • Mã số thư viện: VV 975
Quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, Cộng hòa dân chủ nhân nhân Triều Tiên, Mông Cổ trong bối cảnh Trung Quốc điều chỉnh chiến lược phát triển
 • Chủ biên: Nguyễn Xuân Trung
 • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
 • Năm xuất bản: 2017
 • Số trang: 296 trang
 • Mã số thư viện: VV 979
Niên giám thống kê Việt Nam 2017
 • Năm xuất bản: 2017
 • Số trang: 500 trang
Trăn trở đổi mới (1986-2015)
 • Chủ biên: GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái
 • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân
 • Năm xuất bản: 2016
 • Số trang: 531 trang
 • Mã số thư viện: VV 1005
Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam : Qua 30 năm đổi mới
 • Chủ biên: Phùng Hữu Phú, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Việt Thông,…
 • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
 • Năm xuất bản: 2016
 • Số trang: 830 trang
 • Mã số thư viện: VV 1006
Báo cáo kinh tế vĩ mô quý II năm 2016
 • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tài chính
 • Năm xuất bản: 2016
 • Số trang: 236 trang
 • Mã số thư viện: VV 984
Báo cáo kinh tế vĩ mô : Quý I năm 2016
 • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tài chính
 • Năm xuất bản: 2016
 • Số trang: 196 trang
 • Mã số thư viện: VV 983