Báo cáo kinh tế vĩ mô : Quý I năm 2016

  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tài chính
  • Năm xuất bản: 2016
  • Số trang: 196 trang
  • Mã số thư viện: VV 983

Cập nhật, phân tích, đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô quý 1, kèm theo những phân tích và nhận định đa chiều chuyên gia/Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương; Đánh giá triển vọng kinh tế vĩ mô quý II và cả năm 2016; Kiến nghị một số định hướng đổi mới kinh tế và giải pháp chính sách cho công tác quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô trong năm 2016.