Báo cáo kinh tế vĩ mô quý II năm 2016

  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tài chính
  • Năm xuất bản: 2016
  • Số trang: 236 trang
  • Mã số thư viện: VV 984

Cập nhật, phân tích, đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô quý II và 6 tháng đầu năm 2916, kèm theo những phân tích và nhận định đa chiều của chuyên gia/Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương; Đánh giá triển vọng kinh tế vĩ mô quý III; Phân tích dựa trên bằng chứng định tính hoặc định lượng, về một số vấn đề kinh tế nổi bật; Kiến nghị một số định hướng đổi mới kinh tế và giải pháp chính sách cho công tác quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô trong 6 tháng cuối năm 2016 và các năm tiếp theo.