Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam : Qua 30 năm đổi mới

  • Chủ biên: Phùng Hữu Phú, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Việt Thông,…
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
  • Năm xuất bản: 2016
  • Số trang: 830 trang
  • Mã số thư viện: VV 1006

Cuốn sách biên soạn trên cơ sở chắt lọc nội dung của 31 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước thuộc chương trình "Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”, mã số KX.04/11-15. Trình bày những vấn đề cơ bản của quá trình đổi mới và phát triển ở nước ta trên các lĩnh vực chủ yếu như: chính trị và xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, con người, an ninh, quốc phòng, đối ngoại… Đồng thời tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới, gợi mở những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ để đậy mạnh công cuộc đổi mới trong những năm tiếp theo.