Thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng

  • Chủ biên: Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Công Mỹ
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Năm xuất bản: 2017
  • Số trang: 162 trang
  • Mã số thư viện: VV 998

Cuốn sách ra đời trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của Đề tài KX.01-14/11-15 trong khuôn khổ Chương trình khoa học trọng điểm cấp nhà nước "Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”. Cuốn sách góp phần làm rõ hơn một số vấn đề trong hệ thống cơ sở lý luận về thể chế nói chung và thể chế quy hoạch kết cấu hạ tầng nói riêng ở nước ta. Là tư liệu tham khảo tốt cho các cơ quan quản lý Nhà nước về những giải pháp có tính khả thi để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng của Việt Nam theo hướng động bộ , hiện đại.