Trăn trở đổi mới (1986-2015)

  • Chủ biên: GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân
  • Năm xuất bản: 2016
  • Số trang: 531 trang
  • Mã số thư viện: VV 1005

Tái hiện bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam qua 30 năm đổi mới  từ 1986 đến 2015. Tác giả khái quát qua các giai đoạn : 1986 (về tích lũy nội bộ) , nền kinh tế Việt Nam không đủ đủ các điều kiện tiền đề để tiến hành công nghiệp hóa với tốc độ nhanh ; 1990 (về chính sách kinh tế), xây dựng chính sách kinh tế không phù hợp, đi lên từ một nước nông nghiệp lạc hậu nhưng đầu tư vào nông nghiệp dưới 25 %; tỷ lệ đầu tư cao hơn vào công nghiệp…; 2015 ( đổi mới tư duy, tiến kịp thời đại) , chọn sai mô hình tăng trưởng…. hệ quả kinh tế Việt Nam đi "lạc điệu” so với xu thế chung.