Niên giám thống kê Việt Nam 2017

  • Năm xuất bản: 2017
  • Số trang: 500 trang

Niên giám thống kê 2017, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế.
 
Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương  pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, niên giám còn bao gồm nội dung đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội cả nước và một số ngành, lĩnh vực năm 2017