Sách thư viện

Trăn trở đổi mới (1986-2015)
  • Chủ biên: GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân
  • Năm xuất bản: 2016
  • Số trang: 531 trang
  • Mã số thư viện: VV 1005