Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ về Mô hình hóa quan hệ giữa tỷ giá và tăng trưởng kinh tế

15/05/2015 15:21


Chiều 12/5/2015, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ (đợt 2 năm 2014) "Mô hình hóa quan hệ giữa tỷ giá và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2000-2013, đề xuất chính sách tỷ giá cho giai đoạn 2014-2020”, do CN. Đặng Huyền Linh, Phó Trưởng ban Ban Các vấn đề quốc tế làm Chủ nhiệm Đề tài.

Hội đồng đánh giá cấp Bộ gồm các nhà khoa học và quản lý đến từ Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân và Vụ Tài chính tiền tệ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. TS. Hoàng Minh Hải, chuyên gia kinh tế, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng.

Theo Đề tài, các nghiên cứu về chính sách tỷ giá đã được công bố thường liên quan đến các quan hệ giữa tỷ giá và lạm phát, tỷ giá và cán cân thương mại, cán cân vãng lai, tỷ giá và vay nợ nước ngoài, hầu như không có nghiên cứu nào về quan hệ giữa tỷ giá và tăng trưởng kinh tế. Các đề xuất chính sách tỷ giá vì thế cũng chủ yếu hướng vào các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô như lạm phát, thâm hụt cán cân thương mại hơn là trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng. Chính vì vậy, đề tài đã đi vào phân tích quan hệ giữa tỷ giá thực và tăng trưởng. Chủ đề nghiên cứu này vừa có tính lý luận vừa có tính thực tiễn.

Từ mục tiêu đã đề ra, đề tài đã đưa ra được một số lý thuyết về quan hệ giữa tỷ giá và tăng trưởng kinh tế, như: Quan hệ tỷ giá và tăng trưởng kinh tế theo trường phái lý thuyết Keynes, tăng trưởng kinh tế theo lý thuyết tăng trưởng và đưa ra được một số cách tiếp cận để lượng hóa quan hệ giữa tỷ giá đến tăng trưởng. Đồng thời, đề tài cũng đã mô hình hóa ảnh hưởng của tỷ giá đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000-2013 và đề xuất một số chính sách tỷ giá giai đoạn đến năm 2020, như: Chính sách về cơ chế điều hành chính sách tỷ giá; chính sách về tỷ lệ điều chỉnh tăng tỷ giá và phối hợp với chính sách tiền tệ.

PGS.TS. Tô Trung Thành, Giảng viên Khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, phản biện 1, cho rằng đây là một đề tài nóng và tương đối khó, nhưng nhóm nghiên cứu đã hoàn thành rất tốt. Phó giáo sư cũng đánh giá rất cao phương pháp định lượng được sử dụng trong đề tài.

Hội đồng đánh giá nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu và nhất trí nghiệm thu Đề tài.

Tóm tắt đề tài:

1.Tên đề tài:Mô hình hóa quan hệ giữa tỷ giá và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2000-2013, đề xuất chính sách tỷ giá cho giai đoạn 2014 - 2020.

Cơ quan chủ trì: Viện Chiến lược phát triển, 65 Văn Miếu, Hà Nội

Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội

2.Chủ nhiệm đề tài:CN. Đặng Huyền Linh, Phó Trưởng ban Ban Các vấn đề quốc tế

3.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

- Tổng quan các lý thuyết về ảnh hưởng của tỷ giá đối với tăng trưởng kinh tế, trọng tâm là nghiên cứu các kênh tác động của tỷ giá đến tăng trưởng kinh tế và các mô hình định lượng tác động của tỷ giá đến tăng trưởng;

- Một số đánh giá về chính sách tỷ giá của Việt Nam và những biến động của tỷ giá VND/USD giai đoạn 2000-2014. Căn cứ vào thực tiến kinh tế, đề tài xây dựng mô hình toán kinh tế để lượng hóa một số kênh tác động của tỷ giá đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

- Vận dụng mô hình phân tích ảnh hưởng của tỷ giá đến tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2000-2013. Dựa trên các kết quả phân tích từ mô hình kết hợp với các phân tích số liệu và phân tích định tính khác, đề tài sẽ đề xuất cơ chế điều hành chính sách tỷ giá trong gian đoạn 2014-2020 nhằm hướng tới mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

4.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Chính sách tỷ giá và quan hệ giữa tỷ giá với tăng trưởng kinh tế.

- Phương pháp nghiên cứu: Đề tài chủ yếu sử dụng các phương pháp: Phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp chuyên gia, phương pháp mô hình hóa;…

5. Kết quả nghiên cứu đạt được:

Từ mục tiêu nghiên cứu của đề tài, nội dung nghiên cứu được chia thành 2 phần:

Phần I: Một số lý thuyết về quan hệ giữa tỷ giá và tăng trưởng kinh tế;

Phần II: Mô hình hóa ảnh hưởng của tỷ giá đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000-2013, đề xuất một số chính sách tỷ giá giai đoạn đến năm 2020.

6. Đánh giá của hội đồng nghiệm thu:

Đạt loại : xuất sắc

Nghiệm thu: tháng 5 năm 2015

7. Thư viện lưu trữ và có thể tìm đọc:

Thư viện của Viện chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 65 Văn Miếu – Hà Nội

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển.