Đề tài: "Đề xuất cụ thể hóa định hướng phát triển các vùng đề cập trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước giai đoạn 2021-2030 phục vụ lập quy hoạch vùng”

08/07/2023 10:34


Trong bối cảnh các quy hoạch vùng đang được tích cực triển khai xây dựng, đề tài nhằm cung cấp thêm cơ sở lý luận khoa học về cụ thể hoá các định hướng lớn về phát triển vùng, đánh giá kịp thời thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong phát triển vùng, góp phần phục vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030.

Đề tài đã tổng quan quy trình cụ thể hóa chiến lượcvào quy hoạch vùng giai đoạn 2011-2020 và giai đoạn 2021-2030 của nước ta, gópphần nhận diện một số vấn đề về công tác lậpquy hoạch vùng. Nhóm nghiên cứu đãtập trung nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển, chỉ tiêu phát triển vùng để phục vụ việc lập quy hoạch vùng. Căncứ theo tư tưởng định hướng chủ đạo của chiến lược phát triển kinh tế - xã hộiđất nước, căn cứ các yêu cầu của quy hoạch tích hợp theo Luật quy hoạchnăm 2017, đề tài đã đề xuất bổ sung thêm một số chỉ tiêu như các chỉ tiêu vềkhông gian, chỉsố đổi mới sáng tạo, tỷ lệ kinh tế số … vào hệ thống chỉ tiêu quy hoạch để tính toán, đánhgiá hiện trạng và dự báo khi lập quy hoạch vùng giai đoạn 2021 - 2030, gópphần phục vụ công tác quản lý việc lập quy hoạch vùng được thống nhất và hiệuquả hơn.

Căn cứ định hướng chủ đạo của chiến lược phát triểnkinh tế - xã hội đất nước thời kỳ 2021 – 2030, thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội các vùng, kinh nghiệm trong định hướng phát triển vùng của một số quốc giakhác trên thế giới, đề tài đã đề xuất yêu cầucụ thể hóa các định hướng lớn về phát triển 6 vùng đềcập trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội cả nước giai đoạn 2021 – 2030.Theo đó, định hướng phát triển phải phù hợp với đặc trưng riêng và tiềm năng, thế mạnhcủa từng vùng, đặc trưng riêng của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo bổích phục vụ cho công tác lập quy hoạch 6 vùng theo Luật quy hoạch.

Nguồn: Ban Chủ nhiệm đề tài