Đề tài: Xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu không gian trong Quy hoạch tổng thể quốc gia

08/07/2023 15:14


Hiện nay dữ liệu không gian là đầu vào để xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ Quy hoạch tổng thể quốc gia được được nhiều bên tham gia xây dựng và được thực hiện theo quy chuẩn và đặc thù của các bộ, ngành, địa phương; được lưu trữ, thể hiện không đồng bộ, ở nhiều khuôn dạng khác nhau, tạo ra nhiều khó khăn trong việc tích hợp và xử lý chồng chéo về mặt không gian. Một vấn đề bất cập lớn nữa là việc chuyển đổi dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn, nhiều lĩnh vực, nhiều định dạng và tiêu chuẩn khác nhau.

Việc thực hiện Đề tài "Xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệukhông gian trong Quy hoạch tổng thể quốc gia” là cần thiết để góp phần khắc phụcnhững hạn chế nêu trên. Kết quả nghiên cứu của đề tài nhằm đưa ra quy trìnhchung và bộ công cụ giúp cho việc xử lý, chuẩn hóa, tích hợp đồng bộ trong việcxây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ Quy hoạch tổng thể quốc gia được thuậnlợi và thống nhất chung.

Đề tài đã đề xuất được quy trình chung và bộ công cụ giúpcho việc xử lý, chuẩn hóa, tích hợp đồng bộ trong việc xây dựng cơ sở dữ liệuvà hệ thống bản đồ Quy hoạch tổng thể quốc gia được thuận lợi và thống nhấtchung. Quá trình thực hiện đã đi sâu vào nghiên cứu những vấn đề lý luận và thựctiễn xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, thực trạng cơ sở dữ liệu không gian là đầuvào phục vụ cho xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ Quy hoạch tổng thể quốc gia, tầmquan trọng của quá trình chuẩn hóa dữ liệu không gian, từ đó đề xuất quy trìnhchuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu không gian đồng thời xây dựng được bộ công cụ hỗtrợ chuyển đổi dữ liệu không gian phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống bảnđồ Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Đề tài cũng đã xây dựng được bộ công cụ hỗ trợ công tácchuyển đổi dữ liệu về định dạng Geodatabase đảm bảo giữ được tối đa thông tin từdữ liệu gốc bao gồm cả thông tin không gian và thông tin thuộc tính. Công cụ hỗtrợ chuyển đổi được một số định dạng chính thường gặp trong khi tổng hợp, tíchhợp dữ liệu của các hợp phần được xây dựng từ các bộ, ban, ngành khác nhau. Bộcông cụ đã giúp cho quá trình chuyển đổi dữ liệu được tự động hóa, giúp giảmthiểu thời gian thực hiện và tránh tối đa được các sơ xuất của quá trình thựchiện thủ công trước đây.

Đề tài đã tổng quan, góp phần làm sáng tỏ được một số vấnđề về cơ sở lý luận liên quan đến cơ sở dữ liệu địa lý, cơ sở không gian địa lýtrong công tác quy hoạch và quy hoạch tổng thể quốc gia. Đồng thời khái quát đượcxu thế xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý đang được ứng dụng trong các cơquan nhà nước hiện nay.

Ban Chủnhiệm đề tài