Đề tài "Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội giai đoạn 2022 – 2025

08/07/2023 10:37


Việc phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô, trong đó có chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đã được xác định trong các văn bản chính sách. Những năm vừa qua, sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đã được vận dụng khá hiệu quả.

Mới đây, Quốc hội đã ban hànhNghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trìnhphục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng, hỗtrợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong nửa đầunăm 2023, bối cảnh thế giới và tình hình kinh tế trong nước khó khăn đặt ra yêucầu phối hợp chặt chẽ giữa chính sách chính sách tài khóa và chính sách tiền tệđể vừa đạt được mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng, hỗ trợ doanh nghiệp và đảm bảoan sinh xã hội, đồng thời duy trì ổn định các cân đối vĩ mô, trọng tâm là kiểmsoát lạm phát. Đề tài "Phối hợp chínhsách tài khóa và chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạmphát và bảo đảm an sinh xã hội giai đoạn 2022 – 2025” đã tập trung làm rõ mộtsố vấn đề về phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, cụ thể như sau:

1. Tổng quan các mô hình phối hợpgiữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, bao gồm mô hình hợp nhất, môhình độc lập, mô hình chính sách tài khóa đi trước và chính sách tiền tệ theosau, mô hình chính sách tiền tệ đi trước và chính sách tài khóa theo sau. Đềtài cũng nghiên cứu thực tiễn phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệở các nước trên thế giới.

2. Phân tích các cơ chế phối hợpchính sách tài khóa và chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn 2016 – 2022và hiệu quả của sự phối hợp trong thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Đồng thời,phân tích sự phối hợp trong điều hành và quản lý kinh tế vĩ mô trong giai đoạn2016 – 2022, trong đó bao gồm bối cảnh khủng hoảng dịch bệnh Covid-19. Đánh giáthực trạng sự phối hợp trong điều hành giữa chính sách tài khóa, chính sách tiềntệ và các chính sách vĩ mô khác, trọng tâm là các nội dung liên quan đến các giảipháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và các chính sách an sinhxã hội trong giai đoạn 2016 – 2022.

3. Đề xuất cơ chế và nội dungphối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinhtế, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội giai đoạn 2022 – 2025.

Nguồn: Ban Chủ nhiệm đềtài