ĐỀ TÀI: Thúc đẩy việc làm bền vững trong bối cảnh cơ cấu lại nền kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2021-2025

06/07/2023 16:44


Thúc đẩy việc làm bền vững (VLBV) trong bối cảnh cơcấu lại nền kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2021-2025 là một yêu cầu lớn đặt ratrong phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Căn cứ vào mục tiêu nghiên cứu, đề tài đã đạt được một số kếtquả chính như sau:

Trên cơ sở tổng quan tình hìnhnghiên cứu, đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về việc làm, việc làm bền vững, tạo VLBV trong bối cảnh cơ cấu lại nền kinh tế, đồng thời nghiên cứu kinh nghiệmquốc tế và rút ra một số bài học cho Việt Nam. Bên cạnh đó, đề tài đã tập trung làm rõ thực trạng tạoVLBV cho lao động trong bối cảnh cơ cấu lại nền kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy tạo VLBV cho laochưa đạt được sự bền vững trên cả 6 yếu tố, đó là: cơ hội việc làm, thu nhậptương xứng, thời giờ làm việc hợp lý, việc làm ổn định và phù hợp, an sinh xã hội,đối thoại xã hội.

Đềtài đã đưa ra một số quan điểm và các giải pháp tạo VLBV cho lao động trong bốicảnh cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm2030. Trong đó, các nhóm giải pháp chính cần tập trung vào các nội dung: (i) dỡbỏ các rào cản cho TTKT và thúc đẩy tạo việc làm thông qua một chiến lược pháttriển ngành và thu hút FDI hợp lý; (ii) Đảm bảo chất lượng việc làm (Thúc đẩycác quyền cơ bản tại nơi làm việc; tăng cường ASXH; thúc đẩy ĐTXH) cho lao độngtrong bối cảnh cơ cấu lại nền kinh tế; (iii) Phát triển năng lực làm việc củalao động (trang bị kỹ năng phù hợp cho NLĐ đáp ứng nhu cầu TTLĐ hiện tại vàtương lai, tăng cường kết nối việc làm cho NLĐ).

Đề tài gópphần làm phong phú thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc thúc đẩy tạo việclàm bền vững tại Việt Nam trong giai đoạn tới theo hướng hiệu quả, sử dụng tốiưu nguồn lực của ngành lao động cũng như nguồn lực quốc gia để phát triển kinhtế đất nước.

Chủ nhiệm đề tài