Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: Giải pháp hạn chế cạnh tranh không lành mạnh và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương trong một vùng

02/07/2022 09:20


Chiều 28 tháng 6 năm 2022, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ "Giải pháp hạn chế cạnh tranh không lành mạnh và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương trong một vùng” do ThS. Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng ban, Ban Chiến lược phát triển vùng làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tàikhoa học cấp Bộ do TS Hoàng Ngọc Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triểnkinh tế, Hội Kinh tế Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên gồm: TSLê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội Vụ, Phảnbiện 1; TS Phạm Kim Thành, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, UBND quận HoàngMai, Hà Nội, Phản biện 2; ThS Nguyễn Mạnh Lam, Phó Vụ trưởng, Vụ Quản lý Quy hoạch,Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên; ThS Phạm Lê Hậu, Phó Chánh Văn phòng, Viện Chiếnlược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thư ký Hội đồng.

Tại buổi nghiệm thu, ThS.Nguyễn Việt Dũng đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt nội dungbáo cáo. Với mục tiêu góp phần xây dựng góc nhìn đầy đủ, toàn diện, lâu dài vềvấn đề cạnh tranh và hợp tác trong phát triển giữa các địa phương của Việt Nam,Ban Chủ nhiệm đã hoàn thành đề tài với 03 nội dung chính sau: (1) Một số vấn đềcơ sở lý luận về cạnh tranh và hợp tác giữa các địa phương trong một vùng; (2) Thựctrạng cạnh tranh và hợp tác trong phát triển giữa các địa phương của Việt Nam;(3) Một số khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy các hình thức cạnh tranh tích cực,hạn chế cạnh tranh tiêu cực và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương tại ViệtNam.

Từ những nghiên cứu về thựctrạng Ban Chủ nhiệm đã đưa ra được những mặt đạt được, chưa đạt được và nguyênnhân của nó. Từ đó, Ban Chủ nhiệm đã 06 khuyến nghị nhằm thúc đẩy các hình thứccạnh tranh tích cực, hạn chế cạnh tranh tiêu cực và thúc đẩy hợp tác giữa các địaphương tại Việt Nam như sau: (1) Nâng cao nhận thức về cạnh tranh và năng lực cạnhtranh của địa phương; Đổi mới chính sách vùng, quan tâm thích đáng tới các vấnđề phát triển ở cấp địa phương; Hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho hợp tácgiữa các địa phương; Tăng cường vai trò định hướng và hỗ trợ phát triển của cấpTrung ương để điều chỉnh tình trạng cạnh tranh, thúc đẩy hợp tác giữa các địaphương; Nâng cao chất lượng xây dựng chiến lược và chính sách phát triển cấp địaphương; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin phục vụ hợp tác, liên kết.

Hội đồng nghiệm thu đề tàikhoa học cấp Bộ đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài. Ban Chủ nhiệm đềtài đã nghiên cứu một cách công phu, nghiêm túc. Kết quả của đề tài có giá trịtham khảo cho các nhà quản lý và khoa học. Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấpBộ đã nhất trí nghiệm thu đề tài đạt loại xuất sắc./.

Nguồn: Viện Chiến lược pháttriển.