Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ "Phát triển cụm liên kết ngành trong nông nghiệp để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững”

05/01/2017 09:00


Sáng 30/12/2016, Tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ: "Phát triển cụm liên kết ngành trong nông nghiệp để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững” do Ths. Trần Vũ Mạnh làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu đề tài do ThS. Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược phát triển làm chủ tịch. Ngoài Hội đồng nghiệm thu Đề tài, tham dự buổi nghiệm thu còn có đại diện phòng Quản lý khoa học và đối ngoại, các thành viên nhóm nghiên cứu.

Với mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Phát triển cụm liên kết ngành trong nông nghiệp để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững” là làm rõ nội hàm về cụm liên kết ngành là công cụ để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Qua đó, đề xuất các giải pháp phát triển cụm liên kết ngành nông nghiệp nhằm thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Đề tài đã thực hiện được các nội dung chủ yếu như: (1) Luận giải về cụm liên kết ngành, cụm liên kết ngành trong nông nghiệp - công cụ hữu hiệu để tài cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững; (2) Phân tích sâu kinh nghiệm quốc tế về cách thức tạo lập và đẩy mạnh kết nối giữa các tác nhân trong cụm liên kết ngành nông nghiệp bằng cách tiếp cận theo chuỗi giá trị. Phân tích, đánh giá tính khách quan, điều kiện thực tế cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến triển khai mô hình cụm liên kết ngành nông nghiệp tại Việt Nam; (3) Nghiên cứu điểm về cụm liên kết ngành sản phẩm lúa gạo (vùng Đồng bằng sông Cửu Long) và cà phê (vùng Tây Nguyên) đặt trong chuỗi giá trị toàn cầu, mạng sản xuất; (4) Kiến nghị chung những giải pháp phát triển cụm liên kết ngành trong nông nghiệp góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững; kiến nghị chuyên sâu để phát triển mạng cụm liên kết ngành nông nghiệp tập trung vào doanh nghiệp và nhà đầu tư, với vai trò là hạt nhân của cụm liên kết ngành nông nghiệp.

Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đã đánh giá đây là đề tài nghiên cứu một vấn đề có tính thời sự và có ý nghĩa thực tiễn rất cao, nội dung đề tài đã đáp ứng những yêu cầu đặt ra và Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở có chỉnh sửa để bảo vệ ở cấp cao hơn./.

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển.