Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ "Các giải pháp giải quyết mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nước ở vùng Tây Nguyên”

29/11/2016 09:37


Chiều 24/11/2016, Tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ: "Các giải pháp giải quyết mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nước ở vùng Tây Nguyên” do TS. Trần Anh Tuấn, Phó trưởng ban phụ trách Ban Thông tin và hợp tác quốc tế làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu đề tài do TS. Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược phát triển làm chủ tịch. Ngoài Hội đồng nghiêm thu Đề tài, tham dự buổi nghiệm thu còn có PGS.TS. Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện; đại diện phòng Quản lý khoa học và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Mục tiêu của đề tài là nhận diện, phân tích và dự báo các mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở vùng Tây Nguyên đến năm 2025 để từ đó đề xuất được các giải pháp giảm thiểu và quản lý các mẫu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở khu vực Tây Nguyên đến năm 2025. Dựa trên mục tiêu này nhóm nghiên cứu đã hoàn thành báo cáo đề tài với các nội dung, gồm: (1) Tổng quan về mặt lý thuyết mâu thuẫn và xung đột môi trường liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước (trong bối cảnh biến đổi khí hậu); (2) Đánh giá, phân tích các mâu thuẫn (xung đột môi trường) liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở vùng Tây Nguyên (trong điều kiện biến đổi khí hậu trong thời gian gần đây); (3) Dự báo các mâu thuẫn liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở vùng Tây Nguyên; (4) Đề xuất một số giải pháp đối với mâu thuẫn/xung đột môi trường liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở vùng Tây Nguyên.

Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đã đánh giá nội dung đề tài bước đầu đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu đề ra, tuy nhiên cần phải chỉnh sửa theo những ý kiến góp ý của hội đồng. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở có chỉnh sửa để bảo vệ ở cấp cao hơn./.

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển.