Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học về Nghiên cứu nhóm chỉ tiêu chủ yếu đánh giá hiệu quả phát triển Vùng

20/04/2015 15:40


Sáng 17/4/2015, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học cấp Bộ (đợt 2 năm 2014) về "Nghiên cứu nhóm chỉ tiêu chủ yếu đánh giá hiệu quả phát triển vùng ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”, do ThS. Lê Anh Đức, Phó Trưởng ban Ban Phát triển Vùng làm chủ nhiệm tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ gồm các nhà khoa học và quản lý đến từ Hội Kinh tế Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Chiến lược phát triển. Tham dự buổi nghiệm thu còn có ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, đại diện Văn phòng Viện và các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

Trong giai đoạn vừa qua phát triển vùng luôn được quan tâm, các nội dung đánh giá phát triển vùng dựa vào một số chỉ tiêu phát triển, nhưng cho đến nay trong điều kiện bối cảnh phát triển mới của đất nước, các chỉ tiêu phát triển các Vùng đã xuất hiện nhiều vấn đề bất cập. Để giải quyết vấn đề về hiệu quả phát triển nhất thiết các chỉ tiêu phải bám sát các điều kiện phát triển của từng vùng. Vì vậy để tài nghiên cứu khoa học này đã được đề xuất.

Đề tài đã đưa ra hiện trạng đánh giá hiệu quả phát triển vùng ở Việt Nam hiện nay và kinh nghiệm quốc tế trong vấn đề đánh giá hiệu quả phát triển vùng như hệ thống chỉ tiêu đánh giá của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Tổ chức trong Liên hợp quốc (UN), Ngân hàng Thế giới (WB),…

Từ đó nhóm nghiên cứu đề xuất nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phát triển vùng gồm 7 nhóm: (1) Nhóm chỉ tiêu về khả năng thích ứng và đổi mới vùng; (2) Nhóm chỉ tiêu về hiệu suất, năng suất phát triển vùng; (3) Nhóm chỉ tiêu về khả năng liên kết và độ mở của vùng; (4) Nhóm chỉ tiêu phát triển con người của vùng; (5) Nhóm chỉ tiêu đánh giá mức độ hài hòa của vùng; (6) Nhóm chỉ tiêu cảnh báo phát triển vùng; (7) Nhóm chỉ tiêu đánh giá kết quả phát triển hạ tầng.

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ do TS. Hoàng Ngọc Phong, chuyên gia kinh tế, Hội kinh tế Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu và đều nhất trí nghiệm thu đề tài.

Tóm tắt đề tài:

1.Tên đề tài: Nghiên cứu nhóm chỉ tiêu chủ yếu đánh giá hiệu quả phát triển vùng ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Cơ quan chủ trì: Viện Chiến lược phát triển, 65 Văn Miếu, Hà Nội

Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 06B Hoàng Diệu, Hà Nội

2.Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Anh Đức, Phó Trưởng ban Ban Phát triển Vùng

3.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

- Rà soát, phân loại, đánh giá thực trạng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phát triển trong bối cảnh giai đoạn năm 2015 đến 2020, định hướng đến năm 2030;

- Đề xuất nhóm chỉ tiêu phù hợp với việc đánh giá hiệu quả phát triển vùng, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

4.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phát triển vùng.

- Phương pháp nghiên cứu: Đề tài chủ yếu sử dụng các phương pháp: Phương pháp đối chiếu, so sánh, phân tích, thống kê; phương pháp chuyên gia;…

5. Kết quả nghiên cứu đạt được:

Từ mục tiêu nghiên cứu của đề tài, nội dung nghiên cứu được chia thành 3 chương:

Chương I: Tổng quan về chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phát triển vùng, kinh nghiệm quốc tế và các vấn đề đánh giá hiệu quả phát triển vùng ở Việt Nam hiện nay;

Chương II: Nghiên cứu đề xuất nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phát triển vùng;

Chương III: Một số đề xuất, kiến nghị.

6. Đánh giá của hội đồng nghiệm thu:

Đạt loại : xuất sắc

Nghiệm thu: tháng 4 năm 2015

7. Thư viện lưu trữ và có thể tìm đọc:

Thư viện của Viện chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 65 Văn Miếu – Hà Nội

Nguồn:Viện Chiến lược phát triển.