Lượng hóa tác động của tỷ lệ nợ công đến các biến kinh tế vĩ mô của Việt Nam

23/12/2015 14:08


Chiều ngày 17/12/2015, Viện Chiến lược phát triển tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài khoa học cấp Bộ về "Lượng hóa tác động của tỷ lệ nợ công đến các biến kinh tế vĩ mô của Việt Nam” do ThS. Đỗ Thu Trang, Ban Tổng hợp làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng đánh giá cấp cơ sở gồm có các nhà khoa học đến từ Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia và Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Với mục tiêu tổng quan là lượng hóa quan hệ giữa tỷ lệ nợ công và các biến kinh tế vĩ mô của Việt Nam, từ đó xác định ngưỡng nợ công phù hợp cho kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2015-2020, đề tài đã tổng hợp và nghiên cứu được các vấn đề sau: (1) Tổng quan các lý thuyết về mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ công và các biến kinh tế vĩ mô như: quan niệm nợ công nói chung, quan niệm về tỷ lệ nợ công ở Việt Nam; một số lý thuyết về quan hệ giữa tỷ lệ nợ công và các biến kinh tế vĩ mô; (2) Đánh giá tác động của nợ công đến một số biến kinh tế vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001-2015. Đề tài đã xây dựng được mô hình lượng hóa quan hệ tỷ lệ giữa nợ công và các biến kinh tế vĩ mô của Việt Nam; (3) Xác định ngưỡng nợ công phù hợp cho nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020.

Hội đồng đánh giá cấp cơ sở do TS. Trần Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm Chủ tịch đã đánh giá cao nội dung nghiên cứu của đề tài vànhất trí nghiệm thu cấp cơ sở cho phép bảo vệ ở cấp cao hơn, sau khi đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng./.

Nguồn:Viện Chiến lược phát triển.