Đề tài cấp Bộ năm 2017: Đề xuất bộ chỉ tiêu thống kê phục vụ đo lường đánh giá phát triển kinh tế biển Việt Nam

18/04/2018 11:41


Chủ nhiệm Đề tài: Ths. Nguyễn Huy Hoàng

Nghị quyết số 09-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, đã xác định mục tiêu "Đến năm 2020, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho đất nước giàu, mạnh”; phấn đấu đến năm 2020 kinh tế trên biển và ven biển đóng góp khoảng 53-55% tổng GDP của cả nước”. Đến nay, các ngành kinh tế biển ngày càng phát triển và đã có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp lớn vào xuất khẩu, thu ngoại tệ: Công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí phát triển ngang tầm quốc tế; kinh tế thủy sản đã tạo chỗ đứng vững chắc trên thế giới; kinh tế du lịch biển đảo phát triển rõ rệt, nhiều khu du lịch biển, đảo ngang tầm khu vực được hình thành; các bến cảng lớn đang được tích cực triển khai xây dựng và từng bước đi vào hoạt động; đã hình thành được hệ thống các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển và dần hình thành Đặc Khu hành chính - kinh tế biển, đảo.

Tuy nhiên, để phục vụ tính toán định lượng kinh tế biển hiện nay chưa có bộ chỉ tiêu về thống kê để đánh giá các ngành kinh tế biển. Việc đánh giá kinh tế biển hiện nay hầu hết được thu thập và tính toán, lượng hóa từ việc tổng hợp từ một số chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và hệ thống chỉ tiêu thống kê của các Bộ, ngành có liên quan đến kinh tế biển. Nhiều chỉ tiêu thống kê liên quan đến các ngành kinh tế biển chưa được thiết lập trong hệ thống thống kê quốc gia cũng như trong hệ thống chỉ tiêu thống kê của các Bộ, ngành, chủ yếu phải tính toán qua các công đoạn bóc tách, lượng hóa từ các hoạt động kinh tế của các lĩnh vực chuyên ngành và từ các hoạt động kinh tế của các huyện trực tiếp giáp biển.

Từ thực tiễn trên đề tài khoa học cấp bộ "Đề xuất bộ chỉ tiêu thống kê phục vụ đo lường đánh giá phát triển kinh tế biển Việt Nam” đã nghiên cứu cơ sở lý luận về quan niệm kinh tế biển, hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế biển của một số quốc gia trên thế giới và đánh giá phân tích thực trạng các chỉ tiêu thống kê liên quan đến kinh tế biển trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và của các bộ, ngành, địa phương có liên quan. Đánh giá tình hình sử dụng các chỉ tiêu thống kê hiện nay để đánh giá phân tích tình hình phát triển kinh tế biển. Qua đó, đề xuất bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế biển riêng phục vụ đo lường đánh giá phát triển kinh tế biển của Việt Nam. Đề tài cũng đã đưa ra những giải pháp để triển khai áp dụng bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế biển trong thời gian tới.

Nguồn: Ban Phát triển các ngành sản xuất