Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2022

30/06/2022 11:05


Theo Quyết định số 1215/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Giao nhiệm vụ khoa học năm 2022 (đợt 2), Viện Chiến lược phát triển được Bộ giao thực hiện nghiên cứu 05 đề tài khoa học cấp Bộ, cụ thể:
STT
Tên đề tài
Nội dung nghiên cứu chủ yếu
Thời gian thực hiện
1Phối hợp chính sách tài khoá và chính sách tiềntệ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hộigiai đoạn 2022-2025.

- Các mô hình phốihợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ và thực tiễn phối hợp chínhsách tài khóa và chính sách tiền tệ ở các nước trên thế giới.

- Các thể chế điềutiết sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ hiện nay ở ViệtNam.

- Đánh giá hiệu quảcủa sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ nhằm thực hiệncác mục tiêu tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hộigiai đoạn 2016 – 2020.

- Mô hình hóa sự phối hợp giữa chính sách tàikhóa và chính sách tiền tệ giai đoạn 2016 – 2020 và đề xuất các cơ chế phối hợptrong giai đoạn hậu Covid-19
6/2022-6/2023
2Kinh nghiệm phát triển hạ tầng đô thị thích ứngvới biến đổi khí hậu ở các nước ven biển châu Á và giải pháp đối với phát triểnhạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

- Cơ sở lý luận về pháttriển hạ tầng đô thị thích ứng với biển đổi khí hậu;

- Tình hình biến đổikhí hậu tại một số quốc gia ven biển ở châu Á;

- Tác động của biến đổikhí hậu đến hạ tầng đô thị tại một số quốc gia ven biển ở châu Á;

- Thực tiễnthích ứng với biến đổi khí hậu trong phát triển hạ tầng đô thị tại một số quốcgia ven biển châu Á;

- Bài học kinh nghiệmcho Việt Nam.

- Thực trạng phát triểnhạ tầng đô thị và khả năng thích ứng với biển đổi khí hậu ở Việt Nam

- Giải pháp về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện đốivới phát triển hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam
6/2022-6/2023

3Đề xuất cụ thể hóa định hướng phát triển cácvùng đề cập trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước giai đoạn 2021- 2030 phục vụ lập quy hoạch vùng

- Cơ sở khoa học cụthể hóa định hướng phát triển các vùng
- Tổng quan, phân tích, đánh giá về thực tiễn phát triển các vùng và tình hìnhthực hiện quy hoạch vùng giai đoạn 2011 - 2020.

- Phân tích, dự báo bốicảnh trong nước và quốc tế trong giai đoạn thực hiện Chiến lược phát triển kinhtế - xã hội cả nước 2021-2030

- Đề xuất những định hướng, giải pháp cụ thể, khả thivà những bước đi phù hợp riêng biệt cho từng vùng để phù hợp với các định hướnglớn về phát triển vùng đã nêu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nướcgiai đoạn 2021-2030.
6/2022-6/2023
4Xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu không giantrong Quy hoạch tổng thể quốc gia

Nghiên cứu đề xuất đượcquy trình chung và bộ công cụ giúp cho việc xử lý, chuẩn hóa, tích hợp đồng bộtrong việc xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ Quy hoạch tổng thể quốcgia được thuận lợi và thống nhất chung.

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt về đề xuất về cơ sởdữ liệu không gian trong Quy hoạch tổng thể quốc gia;
- Báo cáo, số liệu, bảng biểu về thực trạng cơ sở dữ liệu không gian và quy hoạchtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và vấn đề đặt ra khi tích hợp vào hệ thốngthông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.
6/2022-6/2023
5Thúc đẩy việc làm bền vững trong bối cảnh cơ cấulại nền kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Thúc đẩy việc làm bềnvững trong bối cảnh cơ cấu lại nền kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2021-2025.
- Báo cáo tổng hợp, tóm tắt về giải pháp thúc đẩy việc làm bền vững trong bối cảnhcơ cấu lại nền kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2021-2025;

- Báo cáo chuyên đề vềhệ thống cơ sở lý luận việc làm bền vững; nhân tố ảnh hưởng, thực trạng thị trườnglao động và những chuyển dịch trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn2016-2020

- Số liệu, bảng biểu thống kê
6/2022-6/2023