Danh sách đề tài cấp Bộ năm 2010

05/05/2011 14:16


STT

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì/Chủ nhiệm đề tài

1

Xây dựng tiêu chí phát triển lãnh thổ đầu tầu lôi kéo sự phát  triển nền kinh tế (từ kinh nghiệm nước ngoài (Trung Quốc, Nga) và yêu cầu thực tiễn của Việt Nam)

2010

- Viện trưởng, Viện Chiến lược Phát triển

- PGS, TS. Ngô Doãn Vịnh

2

Nghiên cứu giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong tầm dài hạn

2010

- Ban Phát triển vùng

- ThS. Nguyễn Ngọc Hải

3

Ứng dụng GIS xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quy hoạch vùng Nam Bộ

2010

- Trung tâm NC Kinh tế Miền Nam

- ThS. Trần Sinh

4

Tác động của ASEAN + 3 (ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) đối với sự phát triển của kinh tế Việt Nam

2010

- Ban Các vấn đề quốc tế

- ThS. Vũ Văn Hòa

5

Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng phát triển các ngành dịch vụ của Việt Nam

2010

- Ban Phát triển các ngành dịch vụ

- ThS. Nguyễn Đình Phúc

6

Xác định thứ tự ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vùng ven biển Đồng bằng Sông Hồng

2010

- Ban nghiên cứu hạ tầng

- ThS. Nguyễn Văn Vịnh

7

Xây dựng hệ thống tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam từ kinh nghiệm các nước công nghiệp mới Châu Á

2010

- Ban Phát triển nhân lực và xã hội

- TS. Nguyễn Văn Thành

8

Nghiên cứu mối quan hệ giữa tích luỹ nội bộ nền kinh tế với tăng trưởng nhanh

2010

- Ban Tổng hợp

- ThS. Nguyễn Thị Lan Hương