Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Nhung

20/10/2023 09:53


Đề tài luận án: An sinh xã hội trên vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hồng Nhung
Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH Nguyễn Quang Thái
Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược phát triển

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

Luận án nghiên cứu "An sinh xã hội trên vùng kinh tế trọng điểm Bắc B” đã có đóng góp vào một số vấnđề tổng kết lý luận:

(1) Luận án nghiên cứu an sinh xã hội (ASXH) trên vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ đã góp phần hệthống hoá và nghiên cứu làm sâu thêm cơ sở lý luận về ASXH và phát triển vùng

(2) Nêulên khái niệm trong luận án về ASXH; đặc điểm của ASXH, nămthành tố cấu trúc, chức năng, nguyên tắc, vai trò và nhấn mạnh mối quan hệ giữaASXH và tăng trưởng kinh tế (TTKT) dưới góc nhìn kinh tế phát triển.

(3) Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến ASXH(gồm năm nhân tố: mô hình phát triển của quốc gia, môi trường pháplý, điều kiện tự nhiên, văn hóa – xã hội và bối cảnh mới).

(4) Xác định một số tiêu chí đánh giá tương quan ASXH (bảo hiểm; lao động và việc làm; giảm nghèo) với TTKT trong phát triển kinh tế vùng.

Nhữngđóng góp mới về mặt thực tiễn:

(1) Luận án đã phân tích kinh nghiệmthực tiễn về ASXH vùng của Trung Quốc và Thái Lan và rút ra bài học kinh nghiệmcho Việt Nam.

(2) Luận án đánh giá khách quan thực trạng ASXH trên vùng KTTĐ Bắc Bộ qua năm thành tố vàmối tương quangiữa ASXH và TTKT đặc biệt trong giai đoạn 2010-2021 vàthời gian qua như một cực tăng trưởng; Xácđịnh những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân cũng nhưcác nhân tố tác động tới ASXH trên vùng KTTĐ Bắc Bộ.

(3) Luận án phân tích về bối cảnh mới(Biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh; toàn cầu hóa và hội nhập; cách mạngcông nghiệp 4.0 và chuyển đổi số; xung đột địa chính trị toàn cầu; yêu cầutrong việc phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ).Luận án đã đưa ra phân tích SWOT đểthấy rõ điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đốivới ASXH trên vùng KTTĐ Bắc Bộ.

(4) Luận án đãđưa ra ba quan điểm về ASXH trên vùng KTTĐ Bắc Bộ, sáu nhómgiải pháp chung cho ASXH và năm giải pháp cụ thể tươngứng với năm thành tố của ASXH trên vùng KTTĐ Bắc Bộ nhằm tăng cường đảm bảoASXH trên vùng KTTĐ Bắc B./.

Luận án:

Tómtắt luận án

Toànvăn luận án