Cơ cấu tổ chức

Ban Quốc tế

01/01/2024 08:41

Ban Quốc tế có chức năng, nhiệm vụ bao gồm: (1) đánh giá, dự báo xu thế kinh tế, địa chính trị thế giới và khu vực nhằm phục vụ các hoạt động nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; (2) theo dõi, cập nhật tình hình hợp tác kinh tế của Việt Nam với các đối tá...

Xem chi tiết

Nghị định 27/2012/NĐ-CP về "Quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức"

26/04/2012 11:21

Ngày 06/04/2012, Chính phủ ban hành nghị định số 27/2012/NĐ-CP về "Quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức". Nghị định này quy định về thời hiệu, thời hạn xư lý kỷ luật; việc áp dụng hình thức kỷ luật; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viê...

Xem chi tiết