Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Viện Chiến lược phát triển

18/09/2023 15:44

Quyết định số 758/QĐ-VCLPT ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Viện Chiến lược phát triển.

Xem chi tiết

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Viện Chiến lược phát triển

18/09/2023 11:27

Quy định số 859/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển.

Xem chi tiết