Cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển

15/10/2023 10:56


.

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 A- Lãnh đạo Viện

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

TS. Trần Hồng Quang

Viện trưởng

024.38233283

ThS. Nguyễn Văn Vịnh

Phó Viện trưởng

024.38431840

TS. Nguyễn Quốc Trường

Phó Viện trưởng 024. 38233285

ThS. Nguyễn Lệ Thuỷ

Phó Viện trưởng

024.37474655

B- Hội đồng khoa học Viện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

1.

TS. Trần Hồng Quang

Viện trưởng - Chủ tịch Hội đồng

024.38233283

2.

TS. Nguyễn Quốc Trường

Phó Viện trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng

024.38233285

3.

ThS. Nguyễn Lệ Thủy

Phó Viện trưởng - Thành viên

024.37474655

4.

TS. Kim Quốc Chính

Trưởng ban, Ban CLPT các ngành sản xuất - Thành viên

024.38431843

5.

TS. Nguyễn Văn Thuật 

Trưởng ban, Ban CLPT bền vững và môi trường - Thành viên

024.38353827

6.

TS. Trần Toàn Thắng

Trưởng ban, Ban Quốc tế - Thành viên

024.38462128

7.

ThS. Đặng Huyền Linh

Phó Trưởng ban/ Phụ trách, Ban CLPT các ngành dịch vụ - Thành viên

024.37472016

8.

ThS. Lê Anh Đức

Trưởng ban, Ban CLPT vùng - Thành viên

024.38464544 

9.

ThS. Phạm Mạnh Thùy

Trưởng ban, Ban CLPT nhân lực và xã hội - Thành viên

024.38431841 

10.

PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyệt 

Phó Trưởng ban, Ban CLPT nhân lực và xã hội - Thành Viên

024.37473777 

11.

ThS. Đỗ Thị Phương Lan

Tổng biên tập, Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Thành viên

080.43083 

12.

TS. Nguyễn Hoàng Hà

Trưởng ban, Ban Tổng hợp - Thành viên

024.38431844 

13.

TS. Nguyễn Hữu Khánh

Nghiên cứu viên, Ban Tổng hợp - Thư ký Khoa học của Hội đồng

024.38230451 

C- Lãnh đạo các đơn vị

1. Ban Tổng hợp

Họ và tên

Chức vụ

Số Đt

TS. Nguyễn Hoàng Hà

Trưởng ban

024.38431844

ThS. Đinh Thị Ninh Giang

Phó Trưởng ban

024.37474651

ThS. Phạm Lê Hậu

Phó Trưởng ban

024.37474651

2. Ban Quốc tế

Họ và tên

Chức vụ

Số Đt

TS. Trần Toàn Thắng

Trưởng ban

024.38462128

ThS. Phan Thị Minh Hiền

Phó Trưởng ban

024.38359928 

  

3. Ban Chiến lược phát triển bền vững và môi trường

Họ và tên

Chức vụ

Số Đt

TS. Nguyễn Văn Thuật

Trưởng ban

024.38353827

ThS. Nhữ Lê Thu Hương

Phó Trưởng ban

 024.38359945

4. Ban Chiến lược phát triển các ngành sản xuất

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

TS. Kim Quốc Chính

Trưởng ban

024.38431843

ThS. Nguyễn Huy Hoàng

Phó Trưởng ban

024.38463589

 

5. Ban Chiến lược phát triển các ngành dịch vụ

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

ThS. Đặng Huyền Linh

Phó Trưởng ban/

Phụ trách

024.37472016

ThS. Thái Bình Dương

Phó Trưởng ban

024.38464762

6. Ban Chiến lược phát triển nhân lực và xã hội

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

ThS. Phạm Mạnh Thùy

Trưởng ban

024.38431841

ThS. Đoàn Thanh Tùng

Phó Trưởng ban

024.38464956

PGS. TS. Nguyễn Thị Nguyệt

Phó Trưởng ban

024.37473777

7. Ban Chiến lược phát triển vùng

Họ và tên

Chức vụ

Số Đt

ThS. Lê Anh Đức

Trưởng ban

024.38464544

ThS. Nguyễn Việt Dũng

Phó Trưởng ban

024.38233282

8. Ban Chiến lược phát triển hạ tầng và đô thị

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

ThS. Lê Anh Tuấn

Trưởng ban

024.37471208

ThS. Phạm Thị Hà

Phó Trưởng ban

024.37471208

ThS. Nguyễn Đăng Hưng

Phó Trưởng ban

024.37476406

9. Văn phòng

9.1.Lãnh đạo Văn phòng

Họ và tên

Chức vụ

Số Đt

CN. Lê Quang Đạo

Chánh Văn phòng

024.38233288

ThS. Bùi Thị Thanh Hoa

Phó Chánh Văn phòng 024.38232929

TS. Nguyễn Công Nam

Phó Chánh Văn phòng

 9.2.Các phòng chức năng

 (1) Phòng Tổ chức - Hành chính

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

CN. Nguyễn Thị Lan Phương

Trưởng phòng

024.38431848

(2) Phòng Quản lý Khoa học và hoạt động tư vấn

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

ThS. Bùi Thị Thanh Hoa

Phó Chánh Văn phòng Phụ trách

024.38232929

CN. Đỗ Thu Hương

Phó Trưởng phòng

024.38431846

(3) Phòng Quản trị

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

CN. Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Trưởng phòng

024.37475027 

CN. Đặng Thanh Hoàng

Phó Trưởng phòng

024.37475027 

(4) Phòng Tài vụ

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

CN. Đào Thị Kim Huệ

Trưởng phòng

024.38463592

CN. Nguyễn Nghiêm Minh

Phó Trưởng phòng

024.38463592

  10. Tạp chí Kinh tế và Dự báo

10.1. Lãnh đạo Tạp chí:

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

ThS. Đỗ Thị Phương Lan

Tổng Biên tập

080.43174

ThS. Phùng Thị Phương Anh

Phó Tổng Biên tập

080.43083

ThS. Trần Thị Thanh Hà

Phó Tổng Biên tập

10.2. Phòng Biên tập:

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

ThS. Phùng Thị Phương Anh

Trưởng phòng

080.43083

ThS. Dương Lê Vân

Phó Trưởng phòng

080.48226

10.3. Phòng Trị sự - Tổng hợp:

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

ThS. Trần Thị Thanh Hà

Trưởng phòng

080.49422

 

11. Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam

11.1. Lãnh đạo Trung tâm:

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

ThS. Trương Thanh Vũ

Giám đốc

08.39303409

ThS. Bùi Duy Hoàng

Phó Giám đốc

08.39303852

 

11.2. Các phòng:

(1) Phòng Đông Nam Bộ

(2) Phòng Đồng bằng sông Cửu Long

(3) Phòng Tổng hợp

  Nguồn: Viện Chiến lược phát triển