Nghị định 27/2012/NĐ-CP về "Quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức"

26/04/2012 11:21


Ngày 06/04/2012, Chính phủ ban hành nghị định số 27/2012/NĐ-CP về "Quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức". Nghị định này quy định về thời hiệu, thời hạn xư lý kỷ luật; việc áp dụng hình thức kỷ luật; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

 Nghị định 27/2012/NĐ-CP