Báo cáo kinh tế vĩ mô quý 4 năm 2016

  • Chủ biên: Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tài chính
  • Năm xuất bản: 2017
  • Số trang: 110 trang
  • Mã số thư viện: VV 986

Cập nhật, phân tích, đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô quý IV và cả năm 2016, kèm theo những phân tích và nhận định đa chiều cả chuyên gia/Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương; Đánh giá triển vọng kinh tế vĩ mô năm 2017; Phân tích một số vấn đề kinh tế nổi bật; Kiến nghị một số định hướng đổi mới kinh tế (bao gồm cả thể chế kinh tế) và giải pháp chính sách cho công tác quản lý điều hành kinh tế vĩ mô trong năm 2017.

Sách liên quan

Chưa có dữ liệu