Sách xuất bản

Báo cáo kinh tế vĩ mô quý 4 năm 2016
  • Chủ biên: Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tài chính
  • Năm xuất bản: 2017
  • Số trang: 110 trang
  • Mã số thư viện: VV 986