Kinh tế xanh cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu

  • Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật
  • Năm xuất bản: 2017
  • Số trang: 123 trang
  • Mã số thư viện: VV 1014

Với gần 700 trang, cuốn sách Kinh tế xanh cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu của Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã truyền tải một cách tương đối có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế xanh mà dư luận xã hội đang quan tâm. Về mặt lý luận, cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận về kinh tế xanh theo nhiều cách tiếp cận khác nhau, đưa ra những nhận định về chủ trương và định hướng phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam.

Sách liên quan

Chưa có dữ liệu