Sách nhập khẩu

Kinh tế xanh cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu
  • Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật
  • Năm xuất bản: 2017
  • Số trang: 123 trang
  • Mã số thư viện: VV 1014