Xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin cho công tác điều phối các vùng kinh tế trọng điểm.

20/06/2011 11:05


1. Đề tài: Xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin cho công tác điều phối các vùng kinh tế trọng điểm

2. Cơ quan chủ trì: Viện Chiến lược phát triển

3. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Văn Nắp

4. Địa chỉ liên hệ, Email: dieuphoivungkttd@gmail.com

5. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở sử dụng các phương pháp truyền thống và hệ thống tư liệu hiện có xây dựng hệ thống dữ liệu, thông tin về sự phát triển KT – XH của các vùng KTTĐ. Hệ thống dữ liệu cần thống nhất, chính xác và cập nhật thường xuyên. Qua đó giúp cho việc đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế các vùng, phân tích mặt được, mặt chưa được; xác định phương hướng và các biện pháp nhằm khai thác một cách hiệu quả các vùng KTTĐ.

6. Đối tượng: Kết quả của đề tài phục vụ trực tiếp công tác điều phối phát triển các vùng KTTĐ, trước tiên là Ban chỉ đạo điều phối các vùng KTTĐ, các Bộ  ngành liên quan, các tỉnh trong các vùng KTTĐ cả nước. Đồng thời các kết quả cũng là nguồn tư liệu cung cấp cho việc hoạch định chính sách, xây dựng các chiến lược, quy hoạch tổng thể các vùng cũng như cả nước và phục vụ các nghiên cứu khác mà các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực liên quan quan tâm.

7. Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp tổng hợp (Nghiên cứu phương pháp thu thập số liệu, Khảo sát, điều tra, phân loại thông tin; Tổng hợp dữ liệu; Đánh giá kết quả).

- Phương pháp thống kê;

- Phương pháp so sánh.

8. Kết quả nghiên cứu đạt được:

- Nhu cầu dữ liệu, thông tin phục vụ công tác điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm.

- Hiện trạng và phương hướng xây dựng hệ thống dữ liệu, thông tin phục vụ công tác điều phối phát triển các vùng KTTĐ.

- Kiến nghị và tổ chức thực hiện

9. Đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Khá

10. Thư viện lưu trữ: Thư viện Viện Chiến lược phát triển.

11. Tình trạng tài liệu: Có thể tìm đọc