Nghiệm thu đề tài cấp Viện "Ứng dụng các tiện ích công cụ công nghệ thông tin phục vụ tọa đàm khoa học” của Đoàn Thanh niên

03/05/2013 16:00


Ngày 25/04/2013, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Viện năm 2012: "Ứng dụng các tiện ích công cụ công nghệ thông tin phục vụ tọa đàm khoa học” tại 65 Văn Miếu, của Đoàn Thanh niên Viện thực hiện, do CN. Nguyễn Đức Đoàn làm chủ nhiệm.

Thành phần buổi nghiệm thu gồm có: Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Viện, đại diện phòng Kế hoạch tổng hợp, nhóm thực hiện đề tài và các cá nhân quan tâm.

Tóm tắt đề tài:

1. Tên đề tài: "Ứng dụng các tiện ích công cụ công nghệ thông tin phục vụ tọa đàm khoa học

Cấp quản lý: Cấp Viện

Cơ quan chủ quản: Viện Chiến lược phát triển

2. Chủ nhiệm đề tài:

CN. Nguyễn Đức Đoàn Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Chiến lược phát triển

Địa chỉ: 65, Văn Miếu, Hà Nội

Điện thoại : 04 - 38464762

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu việc ứng dụng các tiện ích tiên tiến, hiện đại của công cụ công nghệ thông tin phục vụ tọa đàm khoa học và đánh giá thực trạng ứng dụng ở Viện Chiến lược phát triển, đề tài đề xuất một số kiến nghị nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT phục vụ tọa đàm khoa học ở Viện Chiến lược phát triển đến năm 2015 và xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số tiện ích hữu ích, phổ biến trong phục vụ tọa đàm khoa học.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

ü Đối tượng nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu những tiện ích tiên tiến, hiện đại của công cụ công nghệ thông tin phục vụ tọa đàm khoa học và đánh giá thực trạng ứng dụng ở Viện Chiến lược phát triển.

ü Phạm vi nghiên cứu: Những ứng dụng phục vụ ở Viện Chiến lược phát triển tổ chức tọa đàm khoa học.

ü Giới hạn thời gian nghiên cứu: Phân tích thực trạng ứng dụng CNTT phục vụ tọa đàm khoa học cho giai đoạn 2005-2012 và đề xuất một số kiến nghị cho giai đoạn đến 2015.

ü Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích và tổng hợp; phương pháp so sánh; phương pháp điều tra, khảo sát...

5. Kết quả nghiên cứu đạt được:

Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, Đề tài được kết cấu thành ba chương:

Chương I: Một số vấn đề cơ bản về ứng dụng CNTT phcụ vụ tọa đàm khoa học;

Chương II: Thực trạng ứng dụng CNTT phục vụ tọa đàm khoa học của Viện Chiến lược phát triển giai đoạn 2005 -2012

Chương III: Một số kiến nghị tăng cường và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT vào tọa đàm khoa học ở Viện Chiến lược phát triển giai đoạn từ nay đến năm 2015.

6. Đề tài đã được Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Viện năm 2012 đánh giá: Xuất sắc

7. Báo cáo đề tài được lưu tại: Thư viện Viện Chiến lược phát triển.

 

Nguồn: Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế.