Làm việc với OECD về hợp tác xây dựng Báo cáo đánh giá đa chiều (MDR)

12/06/2024 09:07


Sáng ngày 10/6, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển Trần Hồng Quang đã có buổi làm việc với ông Jan Rielander - Cố vấn cấp cao của Trung tâm phát triển thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), cùng một số đại diện từ Bộ Ngoại giao nhằm thảo luận về việc phối hợp xây dựng Báo cáo đánh giá đa chiều (MDR), góp phần phục vụ Việt Nam xây dựng Báo cáo Đánh giá 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2026-2030 (Báo cáo Kinh tế - Xã hội).

z5525042050771_eb349f6dd080b98c5324535002ca92d9

  Viện trưởng Trần Hồng Quang đánh giá khái quát
việc thực hiện các khuyến nghị của Báo cáo MDR dành cho Việt Nam, công bố năm 2020.

Tại buổi làm việc, Viện trưởng Trần Hồng Quang đã đánh giá khái quát việc thực hiện các khuyến nghị của Báo cáo MDR dành cho Việt Nam, công bố năm 2020; nhấn mạnh rằng trong khoảng 05 năm qua, Việt Nam đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19. Do vậy, chưa thực hiện tốt được nhiều khuyến nghị của Báo cáo MDR. Trong thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện các khuyến nghị của OECD cũng như tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược gồm: thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng. 

Hiện nay, Viện Chiến lược phát triển là cơ quan đầu mối của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong xây dựng Báo cáo Kinh tế - Xã hội. Dự thảo Đề cương Báo cáo đã hoàn thành, gồm 03 phần: đánh giá 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2026-2030; tổ chức thực hiện. Việc xây dựng dự thảo đề cương đánh giá 05 năm thực hiện Chiến lược này cần bám sát các đột phá đã được xác định; các nội dung đánh giá cần phải có dẫn chứng, số liệu, kết quả cụ thể.

Hy vọng rằng, các nghiên cứu từ Báo cáo MDR của OECD có thể đóng góp tích cực trong xây dựng Báo cáo Kinh tế - Xã hội trình Đại hội XIV của Đảng. Những báo cáo tương đối độc lập, được thu thập từ đối tác quốc tế như OECD sẽ giúp phản biện báo cáo của Chính phủ, bảo đảm tính khách quan, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo Đánh giá 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Ông Jan Rielander - Cố vấn cấp cao của OECD đã đánh giá cao sự phối hợp của Viện Chiến lược phát triển trong xây dựng Báo cáo MDR trước đây và nhất trí hai bên sẽ tiếp tục xác định rõ những vấn đề ưu tiên để phối hợp xây dựng Báo cáo MDR kỳ tiếp theo dành cho Việt Nam./. 

Viện Chiến lược phát triển