Đề tài “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quy hoạch sử dụng đất đô thị ở Việt Nam”

23/05/2024 11:14


Việc xây dựng, hoàn thiện dữ liệu quy hoạch đất đai dựa trên hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một trong những yêu cầu cấp thiết, góp phần không nhỏ vào tiến trình chuyển đổi số trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

z5465377163227_02c61f18d2bbbf05f73acecc7935b018

ThS. Dương Hồng Yên trình bày tóm tắt kết quả đề tài

Đất đai đô thị được quản lý như một loại tài nguyên gắn với tính sở hữu và các quyền sử dụng được quy định cho từng loại đất. Với đặc điểm của đô thị, đất đai đô thị phải gắn với hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất và cả không gian mặt đất, không gian trên mặt đất, không gian dưới mặt đất. Đất đai đô thị phải là một nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội đô thị. 

Nhận thức được vai trò quan trọng đó, với tinh thần của Luật Quy hoạch, Luật Đất đai và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh; đồng thời ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý đất đai, nhất là việc xây dựng, hoàn thiện dữ liệu quy hoạch đất đai dựa trên GIS là một trong những yêu cầu cấp thiết, góp phần không nhỏ vào tiến trình chuyển đổi số, nên việc nghiên cứu ứng dụng GIS trong quy hoạch sử dụng đất đô thị ở Việt Nam là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Qua nghiên cứu trường hợp điển hình tại tỉnh Khánh Hòa, Đề tài cấp bộ “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quy hoạch sử dụng đất đô thị ở Việt Nam”, do ThS. Dương Hồng Yên làm Chủ nhiệm đề tài, đã đạt được một số kết quả chính như sau: 

(1) Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch đất đô thị có thể sử dụng để làm cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch.

(2) Cơ sở dữ liệu quy hoạch trên phần mềm ArcGis được ứng dụng cho dữ liệu tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành với khối lượng gồm 4 lớp đối tượng: phương hướng sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2030 (các thừa đất được điều chỉnh quy hoạch phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất); định hướng phát triển hệ thống đô thị đến năm 2030; quy hoạch đô thị; quy hoạch sử dụng đất đô thị.

Cơ sở dữ liệu quy hoạch đã hoàn thành việc gán các đầy đủ các thông tin thuộc tính cho các lớp đối tượng; liên kết được thông tin đồ họa và thuộc tính trong cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch đô thị cho toàn bộ tỉnh Khánh Hòa.

(3) Từ cơ sở dữ liệu dữ liệu nền địa lý quốc gia và cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng đã chiết xuất ra bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đô thị tỉnh Khánh Hòa và các bản đồ khác.

(4) Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong việc tích hợp các ngành lĩnh vực trong công tác quy hoạch ứng dụng hệ thống GIS.

(5) Sản phẩm đầu ra này có khả năng hỗ trợ rất hiệu quả cho công tác quy hoạch xây dựng, đô thị và quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính trực quan, nhanh chóng và thuận tiện cho các công tác quy hoạch và một số lĩnh vực liên quan. Ngoài ra, còn góp phần vào công cuộc chuyển đổi số trong quản lý đất đai và quản lý đô thị.

Chiều ngày 22/5, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức đánh giá Đề tài cấp bộ “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quy hoạch sử dụng đất đô thị ở Việt Nam”. Hội đồng do ThS. Nguyễn Văn Vịnh – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm Chủ tịch đã đánh giá Đề tài xếp loại Đạt, đủ điều kiện để tổ chức nghiệm thu cấp bộ, sau khi tiếp thu chỉnh sửa theo ý kiến kết luận của Hội đồng./.

Chủ nhiệm đề tài