Đánh giá đề tài “Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam”

07/06/2024 15:54


Vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam vẫn chưa được nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ và kịp thời trong bối cảnh tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 càng ngày càng trở nên rõ rệt trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Đề tài “Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam”, do ThS. Bùi Thị Thanh Hoa làm Chủ nhiệm, đã góp phần lấp “khoảng trống” nghiên cứu này.

                   fewf

ThS. Bùi Thị Thanh Hoa trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Thông qua phương pháp tổng quan tài liệu và số liệu thứ cấp, phương pháp thống kê và so sánh, đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn nhân lực chất lượng cao, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động của cuộc cách mạng này đối với nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, đề tài giới thiệu kinh nghiệm thành công của các nước và rút ra bài học cho Việt Nam.

Đặc biệt, đề tài đã tiến hành phân tích yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với nguồn nhân lực ở Việt Nam; nêu rõ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về Cách mạng công nghiệp 4.0; cùng các chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay ở Việt Nam, từ đó chỉ ra kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế.  

Đề tài cũng phân tích và dự báo tác động, ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam trong thời gian tới; các vấn đề đặt ra đối với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam nhằm thích ứng với yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là cơ sở để đề xuất giải pháp, chính sách cụ thể phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam đến năm 2030.

Sáng ngày 6/6, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức đánh giá đề tài “Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam”. Hội đồng đánh giá đề tài do TS. Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm Chủ tịch đã thông qua và nhất trí cho bảo vệ đề tài ở cấp bộ, sau khi đã tiếp thu chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng./.