Đánh giá đề tài “Đề xuất các nguyên tắc và tiêu chí đánh giá hiệu quả của quy hoạch tỉnh”

07/06/2024 08:31


Sáng ngày 6/6, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức đánh giá đề tài cấp bộ “Đề xuất các nguyên tắc và tiêu chí đánh giá hiệu quả của quy hoạch tỉnh” do ThS. Nguyễn Việt Dũng làm Chủ nhiệm. PGS,TS. Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển là Chủ tịch hội đồng.

z5512896646148_4c72e14429073b8996031f0c0827f0ad

ThS. Nguyễn Việt Dũng trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu

Hầu hết các quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập theo Luật Quy hoạch 2017 sẽ được thẩm định và phê duyệt trong năm 2023 và sau đó đưa vào triển khai thực hiện. Đây là những quy hoạch đầu tiên được lập theo quy định mới của pháp luật về quy hoạch với nhiều kỳ vọng về khả năng đem lại sự thay đổi tại địa phương theo hướng bảo đảm sự đồng bộ, hiệu quả giữa các ngành, lĩnh vực. Do vậy việc đánh giá hiệu quả thực tế của các quy hoạch tỉnh so với kỳ vọng và mục tiêu mà Luật Quy hoạch đã đề ra là hết sức cần thiết.  

Tuy nhiên, trong Luật Quy hoạch mới có quy định về đánh giá thực hiện quy hoạch (Điều 49 và 50); tiêu chí đánh giá thực hiện quy hoạch được quy định tại Nghị định 37/2019/NĐ-CP (Điều 7). Hiện nay, chưa có các quy định về đánh giá hiệu quả của quy hoạch nói chung, quy hoạch tỉnh nói riêng để có cơ sở đánh giá về hiệu quả của công tác quy hoạch đối với thực tiễn phát triển của địa phương. Do vậy, nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài “Đề xuất các nguyên tắc và tiêu chí đánh giá hiệu quả của quy hoạch tỉnh” nhằm góp phần kịp thời cung cấp quan điểm, cơ sở cho các thảo luận chính sách về những điểm cần hoàn thiện trong pháp luật về quy hoạch để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quy hoạch đối với thực tiễn phát triển.

Mục tiêu của đề tài nhằm tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về đánh giá hiệu quả quy hoạch không gian, đồng thời đánh giá hiệu quả quy hoạch tỉnh tại Việt Nam giai đoạn vừa qua. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các nguyên tắc, tiêu chí đánh giá hiệu quả quy hoạch tỉnh tại Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị đối với các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề đánh giá quy hoạch tỉnh.

Kết quả của nghiên cứu này có thể được áp dụng trong công tác đánh giá hiệu quả quy hoạch tỉnh Việt Nam giai đoạn tới nhằm phục vụ cho việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch; đồng thời, sử dụng để tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về công tác quy hoạch của Việt Nam. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng có thể được sử dụng để định hướng cho các nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo về đánh giá hiệu quả quy hoạch tỉnh nói riêng, quy hoạch lãnh thổ nói chung tại Việt Nam.

Với những đóng góp trên, các thành viên trong Hội đồng đánh giá đề tài cấp bộ “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quy hoạch sử dụng đất đô thị ở Việt Nam” đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra và có ý nghĩa thực tiễn cao. Do đó, đề tài đã được 100% (5/5) ý kiến đồng ý thông qua và nhất trí cho bảo vệ ở cấp bộ, sau khi đã tiếp thu chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng./.

Viện Chiến lược phát triển