Đánh giá đề tài “Đề xuất các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch tỉnh”

10/06/2024 08:33


Đề tài do TS. Nguyễn Lê Vinh làm chủ nhiệm được đánh giá là có tính thời sự, tập trung vào những vấn đề khoa học mới, cũng như giải quyết vấn đề có tính thực tiễn.

1

TS. Nguyễn Lê Vinh trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu

Với mục tiêu góp phần hoàn thiện hơn nữa công cụ quản lý nhà nước về quy hoạch, thực hiện tốt khâu tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch tỉnh tại Việt Nam trong thời kỳ 2021- 2030, đề tài đã tổng quan cơ chế chính sách, quy trình, phương pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2011-2020 của nước ta, góp phần nhận diện một số vấn đề về công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch tỉnh của ngành kế hoạch và đầu tư. 

Đề tài đã đề xuất bổ sung, cải tiến một số cơ chế chính sách, phương pháp, quy trình khi tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, để công tác quản lý quy hoạch của Bộ Kế hoạch Đầu tư và các địa phương được hiệu quả hơn, bảo đảm sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Đồng thời, bảo đảm nguồn lực để thực hiện quy hoạch; thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cơ quan nhà nước; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ... 

Kết quả của đề tài có thể được áp dụng trong công tác tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh sau khi toàn bộ 63 quy hoạch cấp tỉnh được phê duyệt, đồng thời áp dụng cho công tác giám sát thực hiện quy hoạch tỉnh trong suốt quá trình thực hiện quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của đề tài này cũng có giá trị tham khảo trong công tác hoạch định chính sách và triển khai chính sách phát triển kinh tế vùng, địa phương và lãnh thổ của Việt Nam trong giai đoạn tới. 

Chiều ngày 7/6, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá đề cấp bộ “Đề xuất các giải pháp tổ chức triển khai  thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch tỉnh”, do PGS,TS. Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển là Chủ tịch Hội đồng. Đề tài đã được 100% (4/4) ý kiến đồng ý thông qua và nhất trí cho bảo vệ ở cấp bộ, sau khi đã tiếp thu chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng./.

 Viện Chiến lược phát triển