Tài liệu

Việt Nam cần lựa chọn con đường nâng cao năng suất lao động dựa trên sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, một báo cáo nghiên cứu chung giữa Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) được công bố gần đây nhấn mạnh

Kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng từ 5.4% (2013) lên 5.6% (2014), theo như báo cáo kinh tế mới nhất của Ngân hàng Thế giới. 


Quyết định số 432/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Đại hội Đảng lần thứ XI quyết định Chiến lược tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi thông điệp chúc mừng năm mới, trong đó nhấn mạnh đến những nhiệm vụ quan trọng của năm 2014, bao gồm cải thiện thể chế và thúc đẩy quyền con người.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới đề cập đến các vấn đề như tầm quan trọng của lực lượng lao động có tay nghề, nhấn mạnh vào các kỹ năng nhận thức, hành vi và kỹ thuật, thực hiện chiến lược toàn diện xây dựng các kỹ năng thông qua giáo dục, và tầm quan trọng của kỹ năng mới cho công việc hiện đại.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, ngày 20/10/2014.

 
Ý kiến chuyên gia
Ảnh: Nguồn WB
Người dân đến làm việc tại văn phòng một cửa tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng được chỉ dẫn tận tình nhanh gọn. Trong ảnh: làm thủ tục tại Sở Kế hoạch - đầu tư Đà Nẵng - Ảnh: PHAN THÀNH
 
Chuyên gia Xem thêm

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT