Đào tạo  
THÔNG BÁO: Về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2014
Cập nhật: Thứ sáu, 11/4/2014 | 11:03:38 Sáng

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

_____________________

Số:     313     /TB-VCLPT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________

        Hà Nội, ngày  02     tháng   4   năm 2014

                                   

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2014

___________________________________________

 

 

            Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;

            Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Thông báo số 129/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 đối với Viện Chiến lược phát triển, Viện Chiến lược phát triển thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2014 theo hai chuyên ngành là Kinh tế phát triển và Địa lý học (trừ địa lý tự nhiên) với các nội dung sau:                              

1. Mục tiêu đào tạo

            Nhằm xây dựng đội ngũ những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo và hướng dẫn nghiên cứu khoa học, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề về phát triển kinh tế, xã hội và môi trường phục vụ nghiên cứu chiến lược và quy hoạch.

2. Hình thức đào tạo và thời gian đào tạo

Hình thức đào tạo: Không tập trung, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Viện Chiến lược phát triển để thực hiện đề tài luận án.

Thời gian đào tạo: 4 năm đối với người có bằng thạc sĩ và 5 năm đối với người có bằng cử nhân.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ: 08 nghiên cứu sinh, chỉ tiêu của mỗi chuyên ngành được Hội đồng tuyển nghiên cứu sinh quyết định dựa trên số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển và năng lực đào tạo từng chuyên ngành của cơ sở đào tạo.

4. Điều kiện dự tuyển

1. Văn bằng và bài báo đăng trên các tạp chí khoa học

a) Đối với thí sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành (hoặc phù hợp hoặc chuyên ngành gần) với chuyên ngành đăng ký dự tuyển: 01 bài báo độc lập đăng trên tạp chí khoa học với nội dung phù hợp với đề tài hoặc lĩnh vực dự định nghiên cứu

b) Đối với thí sinh có bằng cử nhân hệ chính quy, từ hạng khá trở lên đúng chuyên ngành (hoặc chuyên ngành gần) với chuyên ngành đăng ký dự tuyển: 02 bài báo độc lập đăng trên tạp chí khoa học với nội dung phù hợp với đề tài hoặc lĩnh vực dự định nghiên cứu.

c) Đối với thí sinh có bằng thạc sĩ khác chuyên ngành dự tuyển: 02 bài báo độc lập đăng trên tạp chí khoa học với nội dung phù hợp với đề tài hoặc lĩnh vực dự định nghiên cứu.

2. Bài luận về dự định nghiên cứu

Bài luận thí sinh trình bày về dự định nghiên cứu theo các hướng nghiên cứu tại mục 3 của Phụ lục, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn Viện Chiến lược phát triển là nơi đào tạo trình độ tiến sĩ; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến các kế hoạch sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn (nếu có).

3. Thư giới thiệu

Có hai thư giới thiệu (theo mẫu) của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học (có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ) cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Các thư giới thiệu cho thí sinh dự tuyển có nội dung giống nhau hoặc không theo mẫu quy định sẽ không hợp lệ.

4. Trình độ ngoại ngữ

Người dự tuyển phải có chứng chỉ hoặc văn bằng của một trong 6 ngoại ngữ: Anh, Trung, Pháp, Nga, Nhật, Đức.

a) Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ (Phụ lục III của Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT), trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 quy định tại Phụ lục IIIa thông tư 05/2012/TT-BGDĐT, với dạng thức và yêu cầu đề kiểm tra ngoại ngữ quy định tại Phụ lục IIIb Thông tư 05/2012/TT- BGDĐT;

b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; 

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

5. Sơ yếu lý lịch được các cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

6. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Viện Chiến lược phát triển (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

5. Các môn thi tuyển 

Áp dụng đối với những người chưa có bằng thạc sĩ hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành khác ngành dự tuyển.

5.1. Môn cơ bản: Toán Kinh tế, Ngoại ngữ

Các môn thi cơ sở được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

5.2. Môn cơ sở

Tên chuyên ngành                                                 Môn thi

- Kinh tế phát triển                                          Kinh tế phát triển

- Địa lý học (trừ Địa lý tự nhiên)                       Địa lý kinh tế

6. Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ khi có thông báo đến ngày 15/7/2014.

7. Hình thức, thời gian xét tuyển và nhập học

- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến cuối tháng 8 năm 2014

- Thời gian nhập học: Dự kiến tháng 9 năm 2014

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (phát hành tại cơ sở đào tạo);

2. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);

3. Văn bằng, chứng chỉ: 01 bộ công chứng và 06 bộ photo

+ Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học;

+ Bằng và bảng điểm tốt nghiệp thạc sĩ;

+ Bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ.

Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Khi nộp hồ sơ mang theo bản gốc (để đối chiếu) các văn bằng, chứng chỉ.

4. Hai thư giới thiệu: 01 bộ gốc và 06 bộ photo

5. Bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh dự tuyển: 06 bản.

6. Công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (đóng thành tập, ghi tên và kê khai danh mục ở trang bìa): 06 bộ

a) Đối với bài báo: sao trang bìa, mục lục và nội dung bài báo.

b) Đối với đề tài nghiên cứu khoa học: bản sao Quyết định/Hợp đồng giao việc, Biên bản nghiệm thu đề tài và Bản tóm tắt nội dung chuyên đề nghiên cứu (đối với người tham gia và có xác nhận của chủ nhiệm đề tài).

7. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định.

Cơ sở đào tạo không hoàn trả lại hồ sơ sau khi nộp.

Chi tiết liên hệ:

Viện Chiến lược phát triển, 65 Văn Miếu – Hà Nội. Điện thoại: (04).37478395 hoặc tại website: http://dsi.mpi.gov.vn

 

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Viện;

- Các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT;

- Website Viện CLPT;

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lưu: VT, TVPT&ĐT (2).

VIỆN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 

(đã ký)

 

 

Bùi Tất Thắng

  Phu Luc

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn