Nhóm người Việt Nam nào bạn cho là dễ bị tổn thương nhất để loại trừ?

Dân tộc thiểu số 
49% - (1166 phiếu )
Người tàn tật 
50% - (1210 phiếu )
Người nhập cư 
1% - (25 phiếu )
Khác 
0% - (0 phiếu )

Đã có 2401 bình chọn từ ngày: 28/01/2015 | 14:44