Tin mới  
Hội nghị Công chức, viên chức và Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2019 của Viện Chiến lược phát triển
Cập nhật: Thứ ba, 3/3/2020 | 4:38:20 Chiều
<center>Viện trưởng Trần Hồng Quang phát biểu tại Hội nghị.</center>
Viện trưởng Trần Hồng Quang phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 26 tháng 02 năm 2020, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Đặng Quang Tư, Phó Chánh Văn phòng Bộ; đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cùng toàn thể công chức, viên chức Viện Chiến lược phát triển tại Hà Nội và đại diện lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Lâm Tấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển trình bày Báo cáo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Viện.

Năm 2019 là năm đầu Viện Chiến lược phát triển hoạt động theo Quyết định số 40/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện, trong đó, cơ cấu tổ chức của Viện giảm từ 11 đơn vị xuống còn 8 đơn vị; nhân sự các đơn vị được bố trí, sắp xếp theo cơ cấu tổ chức mới.

Năm 2019, Viện Chiến lược phát triển bắt đầu triển khai các nhiệm vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó Viện Chiến lược phát triển tham gia xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 và tham gia tổ chức hoạt động của Văn phòng Tổ biên tập, phục vụ cho hoạt động của Tiểu ban, Tổ biên tập và công tác xây dựng Chiến lược; Viện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ triển khai thực hiện Luật quy hoạch, trong đó Viện Chiến lược phát triển đã hoàn thiện Thông tư hướng dẫn về định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch và triển khai thực hiện Báo cáo phân vùng để tổ chức lập quy hoạch vùng.

Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, Viện còn thực hiện các nhiệm vụ chính trị đột xuất do Lãnh đạo cấp trên yêu cầu cụ thể: Tổ chức Diễn đàn thường niên về Cải cách và Phát triển Việt Nam lần thứ hai (2019); Hoàn thành sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Thực hiện nhiệm vụ thường trực Tổ chuyên gia của Bộ giúp Lào về quản lý kinh tế vĩ mô; Triển khai xây dựng và thực hiện bước đầu Đề án "Nội dung hợp tác triển khai Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam đến năm 2030”; Triển khai xây dựng và thực hiện bước đầu Đề án "Xây dựng Quy hoạch tổng thể Kết nối hai nền kinh tế Campuchia - Việt Nam đến năm 2030”; Triển khai nhiệm vụ "Rà soát, tổng kết thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam thời kỳ 2010 - 2020 và đề xuất nghiên cứu, xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030”; Chủ trì tổ chức và hoàn thành lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý kinh tế vĩ mô cho 20 cán bộ nước CHDCND Lào từ ngày 27/10/2019 đến ngày 20/12/2019 tại Viện; Triển khai các hoạt động hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF); Triển khai thực hiện Bản ghi nhớ (MOU) về "Thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang, một vành đai với sáng kiến Vành đai và Con đường”; Viện phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) xây dựng Báo cáo đánh giá quốc gia đa chiều của Việt Nam (MDCR); Xây dựng báo cáo Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển nhanh và bền vững”;... và nhiều nhiệm vụ khác.

Nhìn lại năm 2019, với 132 cán bộ, Viện Chiến lược phát triển đã nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc được giao, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Năm 2020, Viện Chiến lược phát triển sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng thực hiện các sản phẩm nghiên cứu, các văn bản tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, đầu tư công cả về nội dung và tiến độ. Đặc biệt, Viện tập trung hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII, nhất là các nhiệm vụ của Tiểu ban kinh tế - xã hội, của Tổ Biên tập mà Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Tổ trưởng; triển khai lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng quy hoạch theo Luật Quy hoạch. Viện tiếp tục thực hiện chủ trương từng bước xây dựng Viện thành cơ sở nghiên cứu hàng đầu về chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ ngày càng cao và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của tình hình mới.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Công đoàn Viện đánh giá cao sự quan tâm của Lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển đến hoạt động công đoàn cũng như quan tâm đến những quyền lợi, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức trong Viện. Đồng thời đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan cũng đã giải đáp một số thắc mắc của cán bộ trong Viện.

Đồng Chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ đánh giá cao khối lượng công việc của Viện thực hiện trong năm qua và công tác chuẩn bị cho Hội nghị công chức, viên chức và Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2019 của Viện. Đây là dịp nhìn lại những công việc đã thực hiện trong một năm qua, đánh giá mức độ hoàn thành nghị quyết của Viện, cũng là dịp để các cán bộ có những đóng góp ý kiến trực tiếp về các quy chế, quy định và những vấn đề liên quan đến hoạt động của Viện. Đồng chí Mai Ngọc Bích cũng cho biết, năm 2019, Đảng Ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao Đảng Bộ Viện Chiến lược phát triển và đánh giá Đảng Bộ Viện Chiến lược phát triển là một trong những Đảng Bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hội nghị cũng đã nghe Viện trưởng Trần Hồng Quang, Chánh Văn phòng Lê Quang Đạo và Đồng chí Đặng Quang Tư, Phó Chánh Văn phòng Bộ giải đáp một số thắc mắc của cán bộ Viện về tình trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của Viện, các khóa đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, điều kiện thi nâng bậc, điều kiện tham gia đấu thầu các đề tài khoa học các cấp,.v.v... và ghi nhận các kiến nghị của Hội nghị để báo cáo, đề xuất với lãnh đạo cấp trên và các đơn vị liên quan.

Tại Hội nghị, Viện Chiến lược phát triển cũng đã tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Viện đã trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 04 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2019 và tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 17 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019.

Kết thúc Hội nghị, Viện trưởng Trần Hồng Quang tiếp thu các ý kiến đóng góp và phát động phong trào thi đua năm 2020. Hội nghị công chức, viên chức Viện Chiến lược phát triển năm 2019 kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trên mỗi cương vị phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tinh thần thi đua phải được thể hiện ngay trong công việc hàng ngày, trong thực hiện chức trách của công chức, viên chức, người lao động, trong thực hiện và hoàn thành công việc được giao với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Viện cũng như các mục tiêu xây dựng Viện ngày càng vững mạnh./.

Viện trưởng Trần Hồng Quang trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 04 đơn vị.

Viện trưởng Trần Hồng Quang trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 17 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển.

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn