Cơ cấu tổ chức  
Quyết định số 1286/ ngày 27/10/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Viện Chiến lược phát triển
Cập nhật: Thứ năm, 8/6/2017 | 10:32:23 Sáng

Theo Quyết định số 1286/ ngày 27 tháng 10 năm 2009, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển ra Quyết định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Viện chiến lược phát triển bao gồm nội dung sau:

Lãnh đạo Viện:

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

PGS.TS. Bùi Tất Thắng

Viện trưởng

024.37474655

ThS.Phan Ngọc Mai Phương

Phó Viện trưởng

024.38233285

ThS. Nguyễn Văn Vịnh

Phó Viện trưởng

024.38431840

TS. Đinh Lâm Tấn

Phó Viện trưởng

024.34744654

I - Ban Tổng hợp

A. Chức năng, nhiệm vụ

1- Đầu mối nghiên cứu xây dựng các đề án, dự án về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

2- Dự báo về kinh tế vĩ mô, các biến động xã hội, khoa học, công nghệ, chính sách tác động đến chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

3- Đầu mối tham gia nghiên cứu xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm.

4- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

B. Cơ cấu tổ chức

1- Lãnh đạo ban

Họ và tên

Chức vụ

Số Đt

ThS. Nguyễn Hoàng Hà

Trưởng Ban

024.38431844

CN. Nguyễn văn Quyết

 

Phó Trưởng ban

024.38233286

 

 

 

2- Các nhóm nghiên cứu

(1) Nhóm nghiên cứu tổng hợp

(2) Nhóm nghiên cứu dự báo kinh tế vĩ mô

II - Ban các vấn đề Quốc tế

A. Chức năng, nhiệm vụ

1- Dự báo về biến động kinh tế, tài chính, công nghệ, môi trường của thế giới và các liên kết quốc tế phục vụ nghiên cứu chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

2- Nghiên cứu các vấn đề về hội nhập quốc tế của Việt Nam với các nước, nhóm nước và vùng lãnh thổ phục vụ xây dựng chiến lược phát triển của cả nước, quy hoạch phát triển của các vùng và lãnh thổ.

3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

B. Cơ cấu tổ chức

1- Lãnh đạo Ban

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

ThS. Nguyễn Quốc Trường

Trưởng Ban

024.37471209

CN. Đặng Huyền Linh

Phó Trưởng Ban

024.38462125

ThS. Đinh Thị Ninh Giang

Phó Trưởng Ban

024.38463588

2- Các nhóm nghiên cứu

(1) Nhóm nghiên cứu về Mỹ

(2) Nhóm nghiên cứu về Trung Quốc

(3) Nhóm nghiên cứu các khu vực khác

III - Ban phát triển các ngành Sản xuất

A. Chức năng, nhiệm vụ

1- Nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành sản xuất sản phẩm vật chất trên phạm vi cả nước và vùng, lãnh thổ.

2- Nghiên cứu chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển đối với biển, đảo và hợp tác kinh tế quốc tế về biển, đảo.

3- Nghiên cứu chuỗi giá trị toàn cầu và định hướng tham gia của Việt Nam.

4 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

B. Cơ cấu tổ chức

1- Lãnh đạo Ban

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

TS. Kim Quốc Chính

Trưởng Ban

024.38431843

ThS. Nguyễn Huy Hoàng

Phó Trưởng Ban

024.38463589

 
 

2- Các nhóm nghiên cứu

(1) Nhóm nghiên cứu công nghiệp

(2) Nhóm nghiên cứu nông, lâm, ngư nghiệp

(3) Nhóm nghiên cứu kinh tế - xã hội biển, đảo

IV - Ban phát triển các ngành Dịch vụ

A. Chức năng, nhiệm vụ

1- Nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ của cả nước và trên các vùng lãnh thổ.

2- Nghiên cứu chiến lược tham gia mạng phân phối toàn cầu.

3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

B. Cơ cấu tổ chức

1- Lãnh đạo Ban

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

TS. Lưu Đức Hải

Trưởng Ban

024.38462128

ThS. Nguyễn Đình Phúc

Phó Trưởng Ban

024.38463555

 

 

 

2- Các nhóm nghiên cứu

(1) Nhóm nghiên cứu tổng hợp các ngành dịch vụ

(2) Nhóm nghiên cứu các mạng phân phối toàn cầu

V - Ban phát triển Nhân lực và Xã hội

A. Chức năng, nhiệm vụ

1- Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển con người, nòi giống trên phạm vi cả nước và các vùng, lãnh thổ.

2- Nghiên cứu chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực trên phạm vi cả nước và các vùng, lãnh thổ.

3- Nghiên cứu phát triển xã hội trên phạm vi cả nước và các vùng, lãnh thổ.

4- Dự báo phát triển con người Việt Nam và nhân lực của cả nước, các vùng, lãnh thổ.

5- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

B. Cơ cấu tổ chức

1- Lãnh đạo Ban

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

ThS. Phạm Mạnh Thùy

Trưởng ban

024.38464956

ThS. Đoàn Thanh Tùng

Phó trưởng ban

024.38464956

ThS. Nguyễn Thị Thu Lan

Phó trưởng ban

024.37473777
 
2- Các nhóm nghiên cứu

(1) Nhóm nghiên cứu chiến lược phát triển con người và nòi giống

(2) Nhóm nghiên cứu chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực

(3) Nhóm nghiên cứu phát triển xã hội

VI - Ban phát triển Vùng

A. Chức năng, nhiệm vụ

1- Nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các vùng, lãnh thổ.

2- Đầu mối nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất và bảo vệ môi trường.

3- Đầu mối xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển vùng, lãnh thổ.

4- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

B. Cơ cấu tổ chức

1- Lãnh đạo Ban

Họ và tên

Chức vụ

Số Đt

TS. Cao Ngọc Lân

Trưởng ban

024.38455835

ThS. Lê Anh Đức

Phó Trưởng Ban

024.38464544

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Điệp

Phó Trưởng Ban

024.38233282

2- Các nhóm nghiên cứu

(1) Nhóm nghiên cứu các vùng kinh tế - xã hội.

(2) Nhóm nghiên cứu các vùng, lãnh thổ trọng điểm.

(3) Nhóm nghiên cứu về môi trường và tài nguyên đất.

VII - Ban phát triển Hạ tầng

A. Chức năng, nhiệm vụ

1- Nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng của cả nước và các vùng lãnh thổ.

2- Đầu mối nghiên cứu phát triển kết cấu hạ tầng của các đô thị.

3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

B. Cơ cấu tổ chức

1- Lãnh đạo Ban

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

ThS. Lê Anh Tuấn

Trưởng Ban

024.38464719

ThS. Phạm Thị Hà

Phó Trưởng Ban

024.37476406

2- Các nhóm nghiên cứu

(1) Nhóm nghiên cứu tổng hợp phát triển kết cấu hạ tầng.

(2) Nhóm nghiên cứu phát triển kết cấu hạ tầng đô thị.

VIII. Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế

A. Chức năng, nhiệm vụ

1- Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ nghiên cứu chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và dự báo kinh tế.

2- Xây dựng kế hoạch và làm đầu mối tổ chức thực thi nhiệm vụ hợp tác quốc tế của Viện phục vụ việc nghiên cứu chiến lược và quy hoạch phát triển.

3- Quản lý và vận hành trang thông tin điện tử của Viện.

4- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

B. Cơ cấu tổ chức

1- Lãnh đạo Ban
 

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

TS. Trần Anh Tuấn

Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban

024.38454735

ThS. Nguyễn Đăng Hưng

Phó Trưởng Ban

024.38454735

 

 

 

 
 
 
2- Các nhóm nghiên cứu

(1) Nhóm xây dựng hệ thống thông tin và dự báo

(2) Nhóm hợp tác quốc tế

(3) Nhóm quản lý mạng và vận hành trang thông tin điện tử

IX – Văn phòng Viện

A. Chức năng, nhiệm vụ

1- Tổng hợp, xây dựng và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và quản lý khoa học của Viện; lập báo cáo với cấp trên về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện; thực hiện công tác bản đồ.

2- Thực hiện các công tác hành chính, quản trị, thư viện - tư liệu, lưu trữ và lễ tân.

3- Thực hiện công tác tổ chức và nhân sự.

4- Quản lý cơ sở vật chất và tài chính của Viện

5- Đầu mối thực hiện các công tác đối ngoại của Viện.

6- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

B. Cơ cấu tổ chức

1- Lãnh đạo Văn phòng

Họ và tên

Chức vụ

Số Đt

CN. Lê Quang Đạo

Chánh Văn Phòng

024.38233288

ThS. Phạm Lê Hậu

Phó Chánh Văn Phòng

024.38232929

 

 

 

2- Các phòng

(1) Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

ThS. Phạm Lê Hậu

Phó Chánh Văn Phòng kiêm Trưởng phòng

 

024.38232929

KS. Bùi Thị Thường

Phó Trưởng phòng

024.37472014

 

 

(2) Phòng Nhân sự

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

CN. Nguyễn Thị Thu Huyền

Trưởng phòng

024.37474653

(3) Phòng Hành chính - Quản trị

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Nguyễn Lan Phương

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng

024.38431848

 

 

 

(4) Phòng Tài vụ

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Phan Vân Anh

Trưởng phòng

024.38463592

Nguyễn Nghiêm Minh

Phó Trưởng phòng

024.38463592

(5) Phòng quản lý xe

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Phạm Anh Văn

Trưởng phòng

024.37330171

X - Trung tâm Tư vấn phát triển và Đào tạo

A. Chức năng, nhiệm vụ

B. Cơ cấu tổ chức

1- Lãnh đạo Trung tâm

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

 

 

 

ThS. Thái Bình Dương

Phó Giám Đốc

024.37478395

ThS. Nguyễn Văn Thành

Phó Giám Đốc

024.37474651

2- Các phòng:

(1) Phòng Tư vấn phát triển:

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

CN. Nguyễn Việt Quang

Phó Trưởng phòng

024.37474651

(2) Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ:

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

ThS. Lê Thị Hồng Tươi

Trưởng phòng

024.37478395

XI - Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Miền Nam

A. Chức năng, nhiệm vụ

B. Cơ cấu tổ chức

1- Lãnh đạo Trung tâm:
 

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

ThS. Nguyễn Như Triển

Giám Đốc

028.39305901 máy lẻ 118

ThS. Trương Thanh Vũ

Phó Giám Đốc

028.39303409 máy lẻ 115

ThS. Bùi Duy Hoàng

Phó Giám Đốc

028.39304120 máy lẻ 112

 
2- Các phòng:

(1) Phòng Đông Nam Bộ:

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

ThS. Trần Thị Hằng

Phó Trưởng phòng

028.39304120 máy lẻ 112

 

(2)Phòng Đồng bằng sông Cửu Long:

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

ThS. Nguyễn Đỗ Trường Sơn

Trưởng phòng

028.39304120 máy lẻ 109

(3)Phòng Tổng hợp:

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

ThS. Trần Cẩm Linh

Trưởng phòng

028.39304120 máy lẻ 113

ThS. Trần Thanh Tài

Phó Trưởng phòng

028.39304120 máy lẻ 109
Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn